1066/2014

 Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av lagen om Rättspolitiska forskningsinstitutet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Rättspolitiska forskningsinstitutet (1139/2007) 3 och 4 § samt

ändras lagens rubrik, 1 och 2 §, rubriken för 4 a § och det inledande stycket i 4 a § 1 mom.,

4 b § 1—3 mom. och 5 §,av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 301/2013 samt rubriken för 4 a § och det inledande stycket i 4 a § 1 mom. och 4 b § 1—3 mom. sådana de lyder i lag 301/2013, som följer:

Lag

om Institutet för kriminologi och rättspolitik

1 §
Administrativ ställning och uppgifter

Institutet för kriminologi och rättspolitik verkar i anslutning till Helsingfors universitet.

Institutet har till uppgift att

1) bedriva oberoende kriminologisk och annan rättspolitisk forskning med beaktande av justitieministeriets och samhällets informationsbehov,

2) följa och analysera brottsligheten, hur kontrollen av brottsligheten och påföljdssystemet fungerar, rättsförhållandena och lagstiftningens konsekvenser samt rapportera om utvecklingen inom dess områden, och

3) förvalta de forskningsregister som behövs för att institutet ska kunna sköta sina lagbestämda uppgifter.

2 §
Ledning och styrning

Institutet har en direktion som styr och övervakar institutets verksamhet. Direktionen har nio medlemmar och den tillsätts av rektorn för Helsingfors universitet. Justitieministeriet utser fyra av medlemmarna och undervisnings- och kulturministeriet en. Dessutom väljer institutets personal bland sig en medlem. Direktionens mandatperiod är fyra år.

Institutet har en direktör som leder och utvecklar institutets verksamhet och svarar för att verksamheten är resultatgivande och för att målen uppnås.

Direktionens och direktörens uppgifter fastställs i instruktionen för institutet.

4 a §
Institutets rätt att få information

Institutet har oberoende av sekretessbestämmelserna, domstolarnas sekretessförordnanden och andra begränsningar i fråga om rätten att få information rätt att på begäran utan avgift få sådana uppgifter som behövs för institutets forsknings- och uppföljningsuppgifter enligt följande:


4 b §
Behandling av och sekretess för uppgifter

För forskning och utredningar som hör till institutets uppgifter får institutet upprätta och förvalta personregister som innehåller uppgifter som avses i 4 a §.

Oberoende av vad som någon annanstans i lag föreskrivs om skyldighet eller rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, får personuppgifter som har samlats in för institutets bruk inte lämnas ut för att användas vid beslutsfattande som gäller enskilda personer eller familjer eller vid annan motsvarande behandling av ärenden.

Institutet får, med iakttagande av 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), i enlighet med ett ömsesidigt samarbetsavtal lämna ut sekretessbelagda personuppgifter för vetenskaplig forskning till en inrättning eller sammanslutning som regelbundet bedriver vetenskaplig forskning. Om den myndighet som har lämnat ut uppgifter till institutet har fått uppgifterna med samtycke av den vars intressen sekretessen är avsedd att skydda, får uppgifter inte lämnas ut i strid med de villkor för användning och utlämnande som uppställts i samtycket. Den myndighet som har lämnat ut sekretessbelagda personuppgifter till institutet ska underrättas om att uppgifterna lämnas vidare. Personuppgifter som har erhållits av en förundersökningsmyndighet får lämnas ut endast med samtycke av den myndighet som lämnat uppgifterna.


5 §
Instruktion

Bestämmelser om institutets förvaltning, ekonomi och eventuella andra uppgifter finns i en instruktion som ges av Helsingfors universitet. När instruktionen ges ska institutets lagbestämda forsknings-, tillsyns- och registreringsuppgifter beaktas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Rättspolitiska forskningsinstitutets rättigheter och skyldigheter och de register som forskningsinstitutet innehar samt sådant forskningsmaterial och annat material som samlats in med stöd av samtycke eller på någon annan grund ska den dag då lagen träder i kraft överföras till Helsingfors universitet för att förvaltas av Institutet för kriminologi och rättspolitik. Institutet kan för skötseln av sina uppgifter bevara och använda de register och det material som överförs, under samma förutsättningar och med samma begränsningar som gällde för Rättspolitiska forskningsinstitutet, om inte något annat föreskrivs genom lag. De register och det material som överförs får användas endast för skötseln av forsknings- och uppföljningsuppgifter enligt denna lag.

Personalen vid Rättspolitiska forskningsinstitutet överförs till anställning hos Helsingfors universitet den dag lagen träder i kraft. På överföringen tillämpas bestämmelserna om överlåtelse av rörelse i 5 e och 5 f § i statstjänstemannalagen (750/1994) och i 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 121/2014
LaUB 13/2014
RP 157/2014

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.