1055/2014

Utfärdad i Helsingfors den 11 december 2014

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skogsvårdsföreningar

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om skogsvårdsföreningar (1227/1998) 1—3, 5, 6 och 8—10 §, av dem 2 och 5 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 288/2011, och

ändras 4 och 7 §, av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 288/2011, som följer:

4 §
Val av fullmäktige för en skogsvårdsförening

Skogsvårdsföreningens styrelse ska senast 15 veckor före den sista valdagen inrätta och lägga fram ett register över de medlemmar som är röstberättigade vid fullmäktigevalet (rösträttsregister). Kungörelse om val av fullmäktige för skogsvårdsföreningen och om framläggande av rösträttsregistret ska publiceras i en eller flera tidningar med allmän spridning inom föreningens verksamhetsområde. Om någon anser sig med orätt ha utelämnats från rösträttsregistret, kan denne framställa ett skriftligt rättelseyrkande till skogsvårdsföreningens styrelse senast 12 veckor före den sista valdagen. Senast sju veckor före den sista valdagen fastställer skogsvårdsföreningens styrelse det rösträttsregister som ska iakttas vid valet.

Minst två röstberättigade medlemmar av en skogsvårdsförening har rätt att ställa upp kandidater för val av ledamöter. Ansökan om rätt att få ställa upp kandidater ska ges in till skogsvårdsföreningens styrelse senast sex veckor före den sista valdagen. Till ansökan ska det för varje person som ställs upp som kandidat fogas ett samtycke till att ta emot fullmäktigeuppdraget.

Skogsvårdsföreningens styrelse ska informera de röstberättigade medlemmarna om valet av fullmäktige för skogsvårdsföreningen och om kandidatförteckningen senast tre veckor före den sista valdagen. Informationen sänds till den post- eller e-postadress som en medlem har uppgett och som har införts i skogsvårdsföreningens medlemsregister innan rösträttsregistret har fastställts.

I skogsvårdsföreningens stadgar kan det anges att de uppgifter som föreningens styrelse har enligt 1—3 mom. ska skötas av ett annat organ, som utses av föreningsmötet eller fullmäktige. I föreningens stadgar eller i en omröstnings- och valordning som föreningens fullmäktige har godkänt kan det föreskrivas något annat om de tider som anges i 1—3 mom.

7 §
Val av fullmäktige i vissa fall

Om man vid den kandidatuppställning som avses i 4 § 2 mom. finner högst så många valbara kandidater som det finns ledamöter, kan skogsvårdsföreningens styrelse eller ett annat organ, som föreningsmötet eller fullmäktige har utsett, fastställa valresultatet på basis av kandidatuppställningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. Bestämmelserna i 2 §, som upphävs genom denna förordning, tillämpas dock till och med den 31 december 2015.

Skogsvårdsföreningen ska senast den 30 april 2015 lämna Finlands skogscentral bokslut, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för den räkenskapsperiod som avslutades den 31 december 2014. Till verksamhetsberättelsen ska det fogas en anmälan om det virke som skogsvårdsföreningen har levererat utan skriftlig fullmakt av en skogsägare.

Vid det första val av fullmäktige för en skogsvårdsförening som ordnas efter det att lagen om ändring av lagen om skogsvårdsföreningar (1090/2013) har trätt i kraft ska skogsvårdsföreningens styrelse eller ett annat organ som avses i 4 § 4 mom. i denna förordning senast tre veckor före den sista valdagen per post sända de röstberättigade medlemmarna den information som avses i 4 § 3 mom. samt röstsedel och returkuvert. Med sista valdag vid val av fullmäktige enligt detta moment avses den dag då den ifyllda röstsedeln senast ska postas.

  Helsingfors den 11 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Pekka Kemppainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.