1043/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen (267/1981) 2 § 14 och 15 punkten, 25 § 2 mom., 87 §, 88 § 3 mom. och 108 § 3 mom.,

av dem 2 § 14 punkten sådan den lyder i lag 414/1997, 87 § sådan den lyder i lagarna 989/1992, 1091/2002 och 1291/2009, 88 § 3 mom. sådant det lyder i lag 234/2006 och 108 § 3 mom. sådant det lyder i lagarna 1091/2002 och 387/2011, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 671/1991, 414/1997, 343/2006 och 624/2010, en ny 16 punkt, till lagen nya 48 a, 87 b, 87 c och 88 e § samt till 96 §, sådan den lyder i lag 1091/2002, ett nytt 3 mom., som följer:

2 §
Definitioner

I vägtrafiklagstiftningen avses med:


14) spårväg enbart för spårvagnstrafik avsedd del av väg eller särskild väg;

15) parkering uppställning av fordon med eller utan förare, dock inte kortvarig uppställning av fordon för på- eller avstigning eller för på- eller avlastning av gods;

16) specialtransport en transport som utförs med sådana mått eller massor som avviker från bestämmelserna om vad som allmänt är tillåtet på väg, när avvikelsen är nödvändig med anledning av en odelbar last, lastens art eller den konstruktion som fordonets användningsändamål förutsätter; som specialtransport betraktas dock inte transporter som utförs med stöd av undantag som avses i 87 § 4 och 5 mom.

2 kap.

Trafikregler

25 §
Hastighetsbegränsningar

Bestämmelser om motordrivna fordons högsta tillåtna fordonsspecifika hastigheter och villkoren för säker användning av fordon vid en given hastighet utfärdas genom förordning av statsrådet.


48 a §
Undantagsbestämmelser vid specialtransport

Vid specialtransport får med iakttagande av behövlig försiktighet ett fordon framföras på det sätt som påkallas av omständigheterna trots bestämmelserna i 8, 9, 11 och 12 §, om genomförandet av specialtransporten särskilt kräver det. Likaså får man vid specialtransport med iakttagande av behövlig försiktighet avvika också från andra bestämmelser om trafik som ska iakttas särskilt på motorväg och motortrafikled, om det för specialtransporten har beviljats tillstånd för specialtransport enligt 87 c §.

87 §
Fordons mått och massa samt lastning av fordon

Ett fordon ska lastas så att lasten inte kan medföra fara för personer, skada egendom, släpa i marken, falla på vägen, damma så att det stör eller orsaka andra jämförbara men eller åstadkomma onödigt buller.

I ett fordon eller i en fordonskombination får inte transporteras flera personer än den tillåtna personlasten för fordonet medger, om inte något annat bestäms särskilt.

Ett fordon eller en fordonskombination får inte till mått eller massa vara större eller transportera en större eller tyngre last än vad som föreskrivs i bestämmelserna om mått eller massa som allmänt tillåts på väg eller vad som är tillåtet enligt ett undantagstillstånd som beviljats med stöd av dem.

Bestämmelser om fordons och fordonskombinationers mått och massa som allmänt tillåts på väg, märkning av avvikelse från allmänt tillåtna mått, villkor för koppling av släpfordon, lastning av fordon, säkring av last, bogsering samt om undantag från dessa utfärdas genom förordning av statsrådet.

Trafiksäkerhetsverket får bevilja undantag från bestämmelserna om mått och massa för fordon som har registrerats eller tagits i bruk någon annanstans än i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmelser om giltighetstiden för undantag som har beviljats av Trafiksäkerhetsverket och vid behov om andra villkor, om iakttagande av ömsesidighet vid beviljande av undantag och om andra förutsättningar för beviljande av undantag utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

Ett fordon som är lastat i strid med bestämmelserna eller föreskrifterna får för lossning av överlast eller för korrigering av felaktig lastning köras till en plats som trafikövervakaren finner lämplig.

För transport av djur med motordrivna fordon och släpfordon gäller dessutom vad som särskilt föreskrivs.

87 b §
Genomförande av specialtransport

Med avvikelse från 87 § får en specialtransport genomföras under förutsättning att den fara och olägenhet som orsakas av transporten kan förebyggas i tillräcklig utsträckning. Vid specialtransporter ska vid behov användas varningsfordon och personer som reglerar trafiken.

Vid specialtransporter ska lasten lastas i ett sådant fordon eller en sådan fordonskombination som innebär att de mått och den massa som allmänt tillåts på väg inte överskrids i onödan. I första hand ska man undvika att den tillåtna bredden och i andra hand höjden överskrids.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om

1) fordon och fordonskombinationer som är tillåtna för specialtransport och om laster som tillåts vid specialtransport,

2) kopplingskraven på fordon som används i specialtransportkombinationer,

3) mått och massor som är tillåtna vid specialtransport samt om lastning av den last som transporteras som specialtransport,

4) märkning av last som transporteras som specialtransport,

5) transport av annan än en odelbar last som specialtransport,

6) hastighetsbegränsningar som ska iakttas vid specialtransport,

7) användningen av varningsfordon och personer som reglerar trafiken vid specialtransporter, transporten av en grupp av specialtransporter i rad, villkoren för förebyggande av fara och olägenhet som orsakas av specialtransporter samt om andra säkerhetskrav.

Bestämmelser om de tekniska kraven på fordon som används vid specialtransporter samt om fordons utrustning och godkännande finns i fordonslagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

87 c §
Tillstånd för specialtransport

För specialtransport krävs tillstånd för specialtransport, om transporten överskrider den massa som allmänt tillåts på väg. Tillstånd för specialtransport krävs också, om trafiksäkerheten måste garanteras särskilt på grund av transportens art eller av något annat särskilt skäl eller om en transportrutt som möjliggör transporten måste fastställas.

Beviljande av tillstånd för specialtransport förutsätter

1) att transporten inte med något fordon eller någon fordonskombination i rimlig mån kan genomföras utan att överskrida de mått eller massor som allmänt tillåts på väg,

2) att fordonets eller fordonskombinationens i trafik tillåtna massa eller den av tillverkaren tillåtna massan inte överskrids,

3) att den bärighet som väghållaren har fastställt för vägar och väganordningar inte överskrids, och

4) att transporten kan genomföras utan att väganordningar begränsar färden eller att väganordningar vid behov kan avlägsnas temporärt för transporten.

Tillstånd för specialtransport beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen. Tillståndet för specialtransport får förenas med för transportens rutt och tidpunkt och andra för säkerställandet av transportens säkerhet och smidighet och skyddandet av trafikmiljön behövliga villkor.

Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd för specialtransport för viss tid eller helt och hållet, om tillståndshavaren inte iakttar bestämmelserna och föreskrifterna om specialtransport eller de villkor som tillståndet för specialtransport förenats med eller om villkoren för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls. Om det är oskäligt att återkalla tillståndet, får tillståndshavaren i stället för detta ges en anmärkning eller en skriftlig varning.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för beviljande av tillstånd för specialtransport samt om när en transport kräver tillstånd för specialtransport.

88 §
Skyldighet att använda bilbälte och annan skyddsanordning för sittplats

Alla för barn avsedda skyddsanordningar som används i trafik ska vara typgodkända i enlighet med kraven i fordonslagen och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

88 e §
Brandsläckare och förstahjälpsutrustning i buss

I en buss ska det finnas en brandsläckare och tillräcklig förstahjälpsutrustning med beaktande av det tillåtna antalet passagerare.

96 §
Förhindrande av fordons användning

Om innehavaren av ett tillstånd för specialtransport inte iakttar bestämmelserna och föreskrifterna om specialtransport eller de villkor som tillståndet för specialtransport förenats med, får en polis-, tull- eller gränsbevakningsman avbryta transporten på närmaste ändamålsenliga plats för avhjälpande av bristerna i transporten.

108 §
Närmare bestämmelser

Bestämmelser om lastning och säkerhetsarrangemang vid sådan transport av skolelever och barn i dagvård som får understöd av statens eller kommunens medel utfärdas vid behov genom förordning av kommunikationsministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

De tillstånd som gäller när denna lag träder i kraft fortsätter att gälla utan ändringar.

De bestämmelser som utfärdats eller i övrigt är i kraft med stöd av vägtrafiklagen och som gäller vid ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft tills något annat föreskrivs om dem.

RP 119/2014
KoUB 19/2014
RSv 152/2014

  Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.