1020/2014

Utfärdad i Helsingfors den 5 december 2014.

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut

upphävs i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010) 3 §, samt

fogas till förordningen ett nytt 6 a kap. och nya 15 a–15 c §, till 7 kap. nya 18 a och 18 b § samt till 26 § 1 mom. en ny 5 punkt som följer:

6 a kap.

Hälso- och sjukvårdsersättning

15 a §
Hälso- och sjukvårdsersättning

I hälso- och sjukvårdsersättning betalas skäliga kostnader för följande åtgärder:

1) behandling av en läkare eller behandling som ordinerats av en läkare i anknytning till sjukdom eller misstanke om sjukdom,

2) laboratorieundersökningar och bilddiagnostik som föreskrivits av en läkare,

3) vård och behandling orsakad av graviditet och förlossning,

4) sjukhusvård som ordinerats av en läkare,

5) för behandling av en annan sjukdom nödvändig behandling av tandsjukdom som ordinerats av en läkare,

6) undersökning och vård av barns tänder i den omfattning som motsvarande tandvård i Finland är avgiftsfri för minderåriga,

7) vaccinering och andra motsvarande sjukdomsförebyggande åtgärder, och

8) lokal patienttransport som den sjukdom som ersätts kräver.

Vidare betalas för upprätthållande eller återställande av en tjänstemans arbetsförmåga nödvändig rehabilitering som motsvarar den rehabilitering som för tjänstemän i Finland ordnas i form av företagshälsovård.

15 b §
Minimibelopp för hälso- och sjukvårdsersättning

Hälso- och sjukvårdsersättningens minimibelopp per ansökan är 30 euro.

15 c §
Betalningsförbindelse

En tjänsteman kan på förhand ansöka om ett beslut av utrikesministeriet om kostnader som betalas i hälso- och sjukvårdsersättning, om tillhandahållaren av hälso- och sjukvårdstjänsterna är någon annan än en av arbetsgivaren godkänd producent eller om hälso- och sjukvårdskostnaderna är betydande.

18 a §
Ersättning för hälso- och sjukvårdsresa

I ersättning för hälso- och sjukvårdsresa betalas resekostnaderna i tillämpliga delar i enlighet med statens resereglemente, dock inte lokala resekostnader. Vid över 20 timmars flygresor uppkommer dessutom rätt till ersättning för inkvarteringskostnaderna för en övernattning under resan.

18 b §
Ersättning för användning av tjänstebil

Till kostnaderna som ersättningen för användning av tjänstebil grundar sig på räknas kapital- och driftskostnaderna för privat användning av tjänstebil. Ersättningen sker genom att beskickningens tjänstebil i enlighet med de begränsningar som bestäms närmare i denna förordning avgiftsfritt anvisas för privat användning av beskickningschefen. Privat användning ska registreras i körjournalen.

En tjänstebil är primärt avsedd för skötseln av tjänsteuppgifter och följaktligen ska den privata användningen anpassas så att den inte är till förfång för skötseln av beskickningens tjänsteuppgifter. Privat användning är tillåten på de grunder som anges i 10 § 5 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen med följande begräsningar:

1) för resor mellan tjänstebostaden och beskickningskansliet är användning tillåten utan begränsningar,

2) i beskickningar där förhållandena är i klasserna 6–15 är det dessutom tillåtet med privata körningar upp till 10 000 km om året, och

3) i övriga beskickningar är det dessutom tillåtet med privata körningar upp till 4 000 km om året.

26 §
Beslutanderätt

Beskickningen beslutar om beviljande av


5) ersättning för hälso- och sjukvård när det gäller läkarmottagning, vaccinering, laboratorieundersökningar och bilddiagnostik, om maximibeloppet per ansökan inte överskrider 100 euro.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 5 december 2014

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.