988/2014

Utfärdad i Helsinginfors den 28 november 2014

Lag om ändring av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/1963) 5 e § 2 mom., 24, 26—28 och 30 §, av dem 5 e § 2 mom. sådant det lyder i lag 1172/2011 samt 24 och 27 § sådana de lyder i lag 732/2011, och

fogas till lagen nya 9 a—9 g § och en ny mellanrubrik före dem som följer:

5 e §

Om den dömde begär det, ska en försvarare förordnas för honom eller henne. I fråga om förordnande av en försvarare på tjänstens vägnar och i fråga om försvararen i övrigt tillämpas 2 kap. i lagen om rättegång i brottmål (689/1997). Försvararen förordnas av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet. Försvararen får även förordnas av den tingsrätt som handlägger frågan om tagande i förvar eller av någon annan domstol som handlägger ett sådant ärende som avses i denna lag. Den dömde ska utan dröjsmål informeras om rätten att anlita ett biträde och om att en försvarare kan förordnas för honom eller henne.


Verkställighet av samhällstjänst
9 a §
Förutsättningar för överföring av verkställigheten av samhällstjänst från ett annat nordiskt land

I ett annat nordiskt land utdömd eller beslutad samhällstjänst, som i Danmark benämns samfundstjeneste, i Island samfélagsþjónusta, i Norge samfunnstraff och i Sverige samhällstjänst, kan antingen som enda påföljd eller förenad med en villkorlig dom eller med skyddstillsyn som dömts ut i Sverige, på begäran verkställas i Finland.

En förutsättning för i 1 mom. avsedd överföring av verkställighet av straff är samtycke av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet. Samtycke får ges om verkställigheten av samhällstjänst i Finland främjar möjligheterna för den dömde att anpassa sig i samhället, med hänsyn till hans eller hennes personliga förhållanden eller av andra särskilda skäl.

9 b §
Verkställighet i Finland av samhällstjänst som överförts från ett annat nordiskt land

I 9 a § avsedd samhällstjänst vars verkställighet har överförts till Finland verkställs i Finland sådan den har dömts ut eller beslutats i Danmark, Island, Norge eller Sverige. Vid verkställigheten av sådan samhällstjänst tillämpas det som föreskrivs om samhällstjänst.

Om i 9 a § avsedd samhällstjänst i Danmark, Island, Norge eller Sverige har förenats med villkor eller förelägganden som det inte är möjligt att verkställa i Finland, kan Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet fastställa ändringar i dem.

9 c §
Bestämmelser som ska tillämpas när samhällstjänst förvandlas till ovillkorligt fängelse

När samhällstjänst som dömts ut eller beslutats i Danmark, Island, Norge eller Sverige och vars verkställighet överförts till Finland förvandlas till ovillkorligt fängelsestraff, ska det som föreskrivs om förvandling av samhällstjänst till fängelsestraff tillämpas. Då förvandlas en timme outförd samhällstjänst till en dag ovillkorligt fängelse. Vid verkställigheten av ett sådant fängelsestraff tillämpas det som föreskrivs om fängelse.

9 d §
Hänskjutande av ett ärende som gäller förvandling av samhällstjänst till ett annat nordiskt land

Domstolen kan hänskjuta ett ärende som gäller förvandling av samhällstjänst till det nordiska land där domen meddelades eller där den dömde står under övervakning, om domstolen finner att samhällstjänst som dömts ut eller beslutats i Danmark, Island, Norge eller Sverige ska förvandlas till ovillkorligt fängelsestraff i Finland. Så kan också förfaras, om åtgärder ska vidtas på grund av att den dömde har underlåtit att iaktta särskilda villkor eller förelägganden som har meddelats i domen eller med stöd av den.

Om samhällstjänsten har beslutats av en förvaltningsmyndighet ska ärendet i de fall som avses i 1 mom. hänskjutas till den myndigheten.

9 e §
Verkställighet i ett annat nordiskt land av samhällstjänst som dömts ut i Finland

Verkställigheten av samhällstjänst som dömts ut i Finland eller av ett sådant villkorligt fängelsestraff som dömts ut i Finland och som förenats med samhällstjänst kan överföras till Danmark, Island, Norge eller Sverige, om den behöriga myndigheten i landet i fråga samtycker till detta. En förutsättning för en begäran om överföring är att Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet bedömer att verkställigheten av samhällstjänsten i ett annat nordiskt land främjar möjligheterna för den dömde att anpassa sig i samhället, med hänsyn till hans eller hennes personliga förhållanden eller av andra särskilda skäl.

Om den behöriga myndigheten i det nordiska land till vilket verkställigheten av ett i 1 mom. avsett straff överförts ändrar sådana villkor eller förelägganden i anslutning till samhällstjänsten som den dömde är skyldig att iaktta, är det beslutet bindande även i Finland.

En påföljd kan dömas ut i Finland om den behöriga myndigheten i Danmark, Island, Norge eller Sverige hänskjuter ett ärende om förvandling av samhällstjänst till en finsk domstol. Då är det den domstol i Finland som gav domen om samhällstjänst som är behörig att avgöra ärendet.

9 f §
Ändring, förvandling och upphävande av samhällstjänst som dömts ut eller beslutats i ett annat nordiskt land

Om den behöriga myndigheten i Danmark, Island, Norge eller Sverige ändrar, i anslutning till en till Finland för verkställighet överförd samhällstjänst, sådana villkor eller förelägganden som den dömde är skyldig att iaktta, eller om myndigheten förvandlar eller upphäver en i 9 a § avsedd samhällstjänst, är beslutet giltigt även i Finland. Om det inte är möjligt att verkställa de ändrade villkoren eller föreläggandena i Finland, kan Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet fastställa ändringar i dem.

9 g §
Rätt till biträde och försvarare för den som dömts till samhällstjänst

Den som dömts till samhällstjänst har rätt till biträde och försvarare enligt 5 e §.

24 §

En begäran som avses i 1, 5, 9 a, 10 eller 17 § framställs av den behöriga myndigheten i Danmark, Island, Norge eller Sverige.

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet avgör om en i 5, 9 a, 10 eller 17 § avsedd begäran ska bifallas. Rättsregistercentralen beslutar om bifall till en i 1 § avsedd begäran.

26 §

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet ska höra den dömde före sitt beslut om samtycke till en begäran som avses i 5, 9 a, 10 eller 17 §. På hörande tillämpas vad som i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om hörande av part.

Ett beslut av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet om samtycke till begäran enligt 1 mom. delges i enlighet med förvaltningslagen. Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvären ska behandlas skyndsamt. Beslut av Helsingfors förvaltningsdomstol får inte överklagas genom besvär.

Ett beslut av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet får verkställas även om det överklagas.

27 §

Begäran som avser verkställighet enligt 8 eller 9 e § eller anordnande av i 15 eller 22 § förutsatt övervakning i Danmark, Island, Norge eller Sverige framställs av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet. Begäran ska åtföljas av den dömdes yttrande i frågan eller ett intyg över att han eller hon har beretts tillfälle att yttra sig. Begäran som avser verkställighet enligt 4 § framställs av rättsregistercentralen.

Avser begäran verkställighet av förvandlingsstraff för böter, ska Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet fastställa förvandlingsstraffets längd och preskriptionstid.

28 §

Om Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet har bifallit en begäran som avses i 1, 5, 9 a, 10 eller 17 § eller om villkorligt straff eller villkorlig frihet förklarats förverkad på det sätt som avses i 13 eller 20 §, får åtal inte väckas i Finland för det brott som avses i den dom som gavs i det andra nordiska landet.

30 §

När en i 1, 5 eller 9 a § avsedd begäran om verkställighet har bifallits, avgörs preskription av verkställigheten av domen enligt lagen i den stat där domen eller beslutet meddelades.

Vid benådning i fråga om domar som verkställs i Finland tillämpas bestämmelserna om benådning i finsk lag. Också när verkställigheten av en dom har överförts till Finland kan det nordiska land där domen meddelades benåda den dömde. I ett sådant fall tillämpar domstolen i det land där domen meddelades det landets bestämmelser om benådning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagen tillämpas inte om begäran om överföring av verkställighet av samhällstjänst framställts före lagens ikraftträdande.

RP 97/2014
LaUB 9/2014
RSv 120/2014

  Helsingfors den 28 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.