976/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 november 2014

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) rubriken för 10 kap. sådan den lyder i lag 875/2012, samt

fogas till lagen en ny 88 §, i stället för den 88 § som upphävts genom lag 875/2012, som följer:

10 kap.

Behörig myndighet och skattelättnad

88 §
Behörig myndighet

Skatteförvaltningen är behörig myndighet, om en representant eller myndighet som finansministeriet befullmäktigat eller förordnat kan vara behörig myndighet enligt ett avtal om beskattning som Finland ingått med en främmande stat eller jurisdiktion. Skatteförvaltningen avgör ärenden som hör till den behöriga myndigheten i första hand. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 173/2014
FiUB 18/2014
RSv 146/2014

Helsingfors den 28 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.