960/2014

Utfärdad i Helsingfors den 21 november 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen (548/2012) 9 § 2 mom., 11, 27 och 28 §,

ändras 1, 3, 6 och 7 §, rubriken för 8 §, 8 § 1 mom., 14 §, 18 § 2 mom., 19 § 3 mom., 21 § 1 mom., 25 § 2 mom., kapitel II i bilaga 1 och del A i bilaga 2, samt

fogas till 2 § nytt 8 mom. och till förordningen nya 6 a och 6 b § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om foderföretagarens anmälnings-, egenkontroll-, tillstånds- och registerföringsskyldigheter samt om godkännande av foderföretagare. I förordningen ingår också bestämmelser om märkning av foder. 

2 §
Förhållande till vissa rättsakter

Bestämmelser om fodertillsatser finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser (tillsatsförordningen). Detaljerade krav om de uppgifter som förutsätts för godkännande av en fodertillsats finns i kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser (förordningen om ansökningsanvisningar).

3 §
Definitioner

I denna förordning tillämpas definitionerna i foderlagen (86/2008). Därtill avses i denna förordning med

1) kompletteringsfoder och helfoder kompletteringsfoder och helfoder enligt definitionerna i förordningenom utsläppande på marknaden och användning av foder,

2) dagsgiva dagsgiva enligt definitionerna i artikel 2f i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser som används vid utfodring av djur,

3) foderföretag ett privat eller offentligt företag med eller utan vinstsyfte enligt definitionen i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,

4) godkänt laboratorium ett laboratorium som har godkänts att undersöka myndighetsprov enligt 27 § i foderlagen och att analysera egenkontrollprover av salmonella som lagstiftningen förutsätter,

5) utsett laboratorium ett laboratorium som har utsetts att analysera egenkontrollprover av salmonella som lagstiftningen förutsätter enligt 28 b § i foderlagen,

6) anvisning för myndighetsprovtagning Livsmedelssäkerhetsverkets anvisning för tagning av prov från foder,

7) driftsinriktning den ekonomiskt viktigaste driftsinriktningen inom primärproduktionen,

8) mobil blandare en foderföretagare som tillverkar foderblandningar med flyttbar kvarn- och blandarutrustning på gårdsbruksenheten,

9) lagringsföretag en foderföretagare som tillhandahåller lagringstjänster och lagrar foder, även ett separat lager eller en separat lagringsanläggning,

10) transportföretag en foderföretagare som tillhandahåller transporttjänster,

11) särskilt riskbenägna foder foder som enligt systemet för snabb varning för livsmedel och foder i artikel 50 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 eller enligt vetenskapliga riskbedömningar har större risk för salmonella än andra foder,

12) stickprov en provmängd som har tagits från en punkt i det undersökta foderpartiet eller en del av det,

13) produktionsmiljöprov strykningsprov eller dammprov som tas från produktionsstället och -anordningarna, kvarnbilen, transportutrustningen, lagerlokalen eller andra motsvarande utrymmen och som även kan innehålla foder,

14) fuktigt foder foderråvaror och foderblandningar med torrsubstanshalt under 50 procent,

15) kundnummer nummer som Livsmedelssäkerhetsverket i enlighet med förordningen om foderhygien har gett till foderföretagaren i samband med registreringen,

16) reningsanläggning anläggning som i enlighet med punkt 1 i bilaga VIII till förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder rengör sådant foder där den högsta tillåtna nivån av skadliga ämnen har överskridits.

6 §
Ansökan om att godkänna foderföretagare

Foderföretagaren ska till ansökan om godkännande bifoga den information som anges i 20 § i foderlagen. Ansökan om godkännande ska upprättas på en blankett utarbetad för detta ändamål och lämnas till Livsmedelssäkerhetsverket. En foderföretagare som ansöker om godkännande ska dessutom göra en registreringsanmälan enligt 4 § i denna förordning.

Bestämmelser om återtagande av ett godkännande enligt foderhygienförordningen finns i artiklarna 14 och 15 i foderhygienförordningen.

Om godkännande av tillverkare av läkemedelsfoder och foderföretagare som släpper ut läkemedelsfoder på marknaden föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning 10/VLA/2008 om läkemedelsfoder.

6 a §
Ansökan om tillstånd för att använda icke-godkända fodertillsatser

Det tillstånd som avses i 10 a § i foderlagen ska sökas senast två månader före det planerade experimentet inleds.

Den experimentplan som krävs i tillståndsansökan ska innehålla följande uppgifter:

1) namn på sökande och ansvarsperson för experimentet samt adress och övriga kontaktuppgifter,

2) kundnummer för den sökande och experimentets ansvarsperson eller, om inget sådant finns, företags- och samfundsregistreringsnummer eller, om inget sådant finns, personnummer eller lägenhetssignum,

3) experimentets syfte,

4) tidpunkt för experimentet,

5) plats där experimentet utförs,

6) ämne som undersöks,

7) försöksarrangemang,

8) kontaktuppgifter till försöksfodrets tillverkare,

9) de produktionsdjur som ska användas,

10) tillverkning av försöksfodret och utfodring,

11) hantering av överblivet försöksfoder,

12) parametrar som mäts,

13) sammanfattning av den befintliga informationen om det ämne som ska testas,

14) uppskattning av risk för konsumenter om de animaliska produkterna ska användas som livsmedel,

15)uppskattning av risk för djur eller miljö om de animaliska produkterna ska användas som biprodukter eller därav framställda produkter enligt biproduktförordningen.

Detaljerade krav på undersökning av tillsatsens effekt ges i kapitel IV i bilaga II och i bilaga III till förordningen om ansökningsanvisningar.

6 b §
Ansökan om tillstånd för att utse laboratorium

Den ansökan för att utse ett laboratorium som avses i 28 b § i foderlagen ska innehålla följande uppgifter:

1) foderföretagarens namn och adress samt övriga kontaktuppgifter,

2) foderföretagarens kundnummer,

3) laboratoriets namn och adress samt övriga kontaktuppgifter,

4) namn på den person som ansvarar för laboratoriets undersökningar,

5) metod som används vid undersökning av salmonellabakterie,

6) kvalitetssäkringssystem som uppfyller standarden EN/ISO,

7) namn och adress samt övriga kontaktuppgifter till det organ som har verifierat kvalitetssäkringssystemet,

8) tidpunkt när verksamheten är planerad att inledas.

Till ansökan ska bifogas en redogörelse över att förutsättningarna för att utse laboratoriet uppfylls.

7 §
Godkännande- och identifieringsnummer som tilldelas foderanläggningar

Livsmedelssäkerhetsverket ska tilldela en godkänd anläggning som bedriver verksamhet enligt

1) artikel 10 till foderhygienförordningen,

2) punkt 10 i bilaga II till foderhygienförordningen,

3) artikel 8.2 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder

4) eller enligt punkt 1 i bilaga VIII till förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder ett godkännandenummer i enlighet med det format som fastställs i bilaga 2 A till denna förordning samt på begäran en foderanläggning som avses i artikel 17.1 c i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder ett identifieringsnummer i enlighet med det format som fastställs i bilaga 2 B.

8 §
Förteckning över foderföretagare och laboratorier

Livsmedelssäkerhetsverket publicerar de förteckningar som avses i 37 § i foderlagen på verkets webbsidor http://www.evira.fi/portal/se/djur/foder/. Förteckningen ska hållas uppdaterad.


14 §
Gränsvärden för skadliga ämnen, produkter och organismer

En produkt som är avsedd att användas som foder där halten av ett sådant skadligt ämne eller produkt som avses i 6 § i foderlagen överskrider gränsvärdet får inte blandas i ett annat foder i syfte att späda ut de skadliga ämnena eller produkterna.

Om inget gränsvärde för skadliga ämnen eller produkter har fastställts för kompletteringsfoder, får kompletteringsfodret inte med hänsyn till dagsgivan enligt fodrets bruksanvisning, innehålla sådana halter av skadliga ämnen eller produkter som överskrider den nivå som fastställts för helfoder.

18 §
Transportföretags provtagning för salmonellaundersökning

Kravet på provtagning enligt 1 mom. gäller dock inte företagare som enbart transporterar förpackade foder eller foderråvaror som hör till foderråvarukategorin ″korn av säd″ i bilaga 3.

19 §
Lagringsföretags provtagning för salmonellaundersökning

Kravet på provtagning gäller emellertid inte företagare som lagrar foderråvaror som hör till foderråvarukategorin ″korn av säd″, ″frön och frukter från oljeväxter″ eller ″frön från baljväxter″ i bilaga 3.

21 §
Förvaring och undersökning av produktionsmiljöprover och foderprover 

Foderföretagaren ska utan dröjsmål sända alla produktionsmiljöprover och foderprover enligt 15—20 § i denna förordning till ett enligt 27 § i foderlagen godkänt eller ett enligt 28 b § i foderlagen utsett laboratorium för salmonellaundersökning.


25 §
Angivande av energi- och proteinvärden

Vid angivande av energi- och proteinvärden för en foderråvara får användas de värden som ingår i fodertabellen eller de värden som har beräknats enligt foderråvarans definierade näringssammansättning. Vid beräkningen ska tillämpas de kriterier som presenteras i fodertabellen och när det gäller proteinvärdet för idisslarfoder (det protein som absorberas i tunntarmen) den mängd sönderdelad protein som anges i fodertabellen. Energivärdet för grovfoder för idisslare och hästar får också beräknas utgående från halten smältbara organiska ämnen (D-värdet).


29 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2014.

  Helsingfors den 21 november 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Marita Aalto

Bilaga 1

TILL REGISTRERINGSANMÄLAN ANKNYTANDE VERKSAMHETER


 Kapitel II:

För andra än primärproducenter gäller de verksamheter som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten i denna förordning:

 1) tillverkare av tillsatser2,

 2) tillverkare av förblandningar,

 3) tillverkare av foderråvaror,

 4) tillverkare av foderblandningar,

 5) mobil blandare,

 6) detaljhandel3,

 7) partihandel,

 8) lagringsföretag, bulkfoder,

 9) lagringsföretag, förpackat foder,

10) transportföretag, bulkfoder,

11) transportföretag, förpackat foder,

12) importör från den inre marknaden,

13) importör eller företrädare för tredjeland4,

14) någon annan som släpper ut produkter på marknaden,

15) exportör,

16) tillverkare av foder för speciella näringsbehov,

17) reningsanläggning.


Bilaga 2

DEL A UPPBYGGNADEN AV GODKÄNNANDENUMRET SOM AVSES I 7 §

1. 2. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
α FI Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om tillverkare av tillsatser Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om en tillverkare av förblandningar eller en tillverkare av foder för särskilda näringsbehov Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om tillverkare av foderblandningar Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om utsläppare på marknaden Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om tillverkare och utsläppare på marknaden av vissa produkter framställda av vegetabiliska oljor, blandade oljor och blandade fetter Tre siffror har reserverats för det löpande numret

1. Tecknet "α" anger att foderanläggningen har godkänts

2. Medlemsstatens ISO-kod, FI i Finland

3. Nationellt referensnummer bestående av högst åtta alfanumeriska tecken

3.1. Första tecknet är 1, ifall det är fråga om en tillverkare av fodertillsatser enligt punkt 1 i bilaga 4 till denna förordning, i annat fall 2

3.2. Andra tecknet är 1, ifall det gäller en tillverkare som framställer förblandningar av tillsatser enligt punkt 2 i bilaga 4 eller en tillverkare som framställer specialfoder av tillsatser enligt punkt 2.1. eller 2.2. i bilaga 4, i annat fall 2

3.3. Tredje tecknet är 1, ifall det gäller en tillverkare som använder tillsatser eller förblandningar av tillsatser vid framställning av foderblandningar enligt punkt 3 i bilaga 4 till denna förordning, i annat fall 2

3.4. Fjärde tecknet är 1, ifall det gäller en aktör som släpper ut på marknaden tillsatser eller förblandningar av tillsatser enligt bilaga 4 till denna förordning, i annat fall 2

3.5. Femte tecknet är 1, ifall det gäller aktörer enligt punkt 10 i bilaga II till foderhygienförordningen, i annat fall 0

3.6 - 3.8 Tre siffror används för att ange ett löpande nummer som är specifikt för anläggningen


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.