954/2014

Utfärdad i Helsingfors den 20 november 2014

Statsrådets förordning  om ändring av statsrådets förordning om regionförvaltningsverken

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken (906/2009) 3 och 8 §, av dem 3 § sådan den lyder i förordning 1093/2013,

ändras 1 § 1 mom. 1 punkten, 2, 4, 5, 9–11 och 16 §, av dem 2 § sådan den lyder i förordning 1093/2013, 9 § sådan den lyder i förordning 523/2012 och 16 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1200/2011 och 1093/2013, samt

fogas till förordningen en ny 5 a § som följer:

1 §
Regionförvaltningsverkens namn, verksamhetsområden och verksamhetsställen

Regionförvaltningsverkens namn, verksamhetsområden och verksamhetsställen är som följer:

1) Regionförvaltningsverket i Södra Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Tavastehus och övriga verksamhetsställen i Helsingfors och Kouvola,


2 §
Organisationen och uppgiftsfördelningen inom regionförvaltningsverken

Vid alla regionförvaltningsverk finns följande ansvarsområden:

1) ansvarsområdet för basservicen, rättsskyddet och tillstånden, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 1, 2, 4 och 8 punkten och 2 mom. 1 punkten i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009),

2) ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 3 punkten i lagen om regionförvaltningsverken samt de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom. 1 punkten i den lagen, när det gäller utbildnings-, barndagvårds-, biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet,

3) ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom. 3 och 4 punkten i lagen om regionförvaltningsverken.

Vid regionförvaltningsverken finns dessutom följande ansvarsområden, om vars verksamhetsområden och placering inom regionförvaltningsverken det föreskrivs särskilt:

1) ansvarsområdet för miljötillstånden, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten i lagen om regionförvaltningsverken,

2) ansvarsområdet för arbetarskyddet, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 7 punkten i lagen om regionförvaltningsverken.

Vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns ett ansvarsområde för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster, vars verksamhetsområde omfattar hela landet, med undantag av landskapet Åland, och som sköter förvaltnings- och utvecklingstjänsterna för den interna verksamheten vid samtliga regionförvaltningsverk på det sätt som föreskrivs i 5 och 5 a §. För organiseringen av de gemensamma stödtjänsterna för arbetarskyddsuppgifterna vid regionförvaltningsverken gäller separata bestämmelser.

Inom regionförvaltningsverkets ansvarsområden sköts dessutom andra uppgifter som särskilt föreskrivits eller bestämts för verket.

Vid alla regionförvaltningsverk finns det en enhet till stöd för ledningen som är fristående från ansvarsområdena. Enheten stöder verkets ledning och sköter sådana uppgifter inom verkets förvaltnings- och utvecklingstjänster som inte sköts på riksnivå inom ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster. Inom enheten sköts dessutom andra uppgifter som särskilt föreskrivits eller bestämts för verket.

Statens ämbetsverk på Åland organiseras och dess uppgiftsfördelning genomförs enligt de grunder som föreskrivs i denna paragraf.

4 §
Ledande tjänstemän

Direktör för ett regionförvaltningsverk är en överdirektör, medan chef för ett verks ansvarsområde är en direktör. Chef för ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster är en förvaltningsdirektör.

5 §
Ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster

Ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster ska sköta

1) beredning och stöd i fråga om personalpolitik, personalplanering och anställningsförhållanden, rapportering i fråga om personaladministrationen, rekryteringsstöd, förvaltning av lönesystemet, samarbete på riksnivå, förvaltning av arbetstidskontrollen, kompetensutveckling och uppgifter som gäller stöd i fråga om välbefinnande i arbetet, företagshälsovård och arbetarskydd samt övriga gemensamma uppgifter i fråga om personaladministration som särskilt bestäms för ansvarsområdet,

2) riksomfattande uppgifter i anslutning till regionförvaltningsverkens och magistraternas löne- och arbetsgivarpolitik, med beaktande av 3 § 4 mom. i lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970),

3) uppgifter i anslutning till betalningar, bokföring, intern redovisning, planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin, samordning av reseförvaltningen, kostnadskalkylering och prissättning av prestationer, bokföringsenhetsuppgifter, uppgifter som gäller depositioner och den tekniska hanteringen av inkomstkonton som regionförvaltningsverken förvaltar samt övriga gemensamma uppgifter i fråga om ekonomiförvaltning som särskilt bestäms för ansvarsområdet,

4) styrning, ordnande och kvalitetsuppföljning i fråga informationsförvaltningstjänster, styrning och utveckling av informationshantering och övergripande arkitektur, styrning och samordning för att garantera informationssäkerheten, produktion av riskhanteringsmetoder, utveckling av e-tjänster samt övriga gemensamma uppgifter i fråga om informationsförvaltning som särskilt bestäms för ansvarsområdet, 

5) stöd för utveckling av regionförvaltningsverkens verksamhet och samordning av utvecklingsverksamheten samt övriga gemensamma utvecklingsuppgifter som särskilt bestäms för ansvarsområdet,

6) kommunikationstjänster, med undantag av ansvarsområdet för arbetarskyddet,

7) dokumentförvaltningsuppgifter, med undantag av ansvarsområdet för arbetarskyddet och ansvarsområdet för miljötillstånd, och allmän styrning av dokumentförvaltningen samt arkivbildaruppgifter,

8) uppgifter för samordning av översättartjänster, med undantag av ansvarsområdet för arbetarskyddet,

9) ämbetsverkstjänster, 

10) styrning, ordnande och kvalitetsuppföljning i fråga om lokalitetsförvaltningen, styrnings-, berednings- och stöduppgifter i fråga om materialförvaltningen samt övriga gemensamma uppgifter i fråga om lokalitets- och materialförvaltning som särskilt bestäms för ansvarsområdet,

11) gemensamma stöduppgifter för den allmänna administrationen,

12) förande av det register över samserviceavtal som avses i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (223/2007) samt riksomfattande utvecklingsuppgifter i fråga om samservicen och samarbetet mellan de statliga myndigheter som deltar i den,

13) uppgifter som föreskrivs för regionförvaltningsverken i lagen om apoteksavgifter (148/1946).

Tjänstestället för den personal som placeras inom ansvarsområdet kan förutom Regionförvaltningsverket i Södra Finland även vara ett annat regionförvaltningsverks verksamhetsställe.

5 a §
Skötseln av förvaltnings- och utvecklingstjänster

Ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster ska tillhandahålla alla regionförvaltningsverk förvaltnings- och utvecklingstjänster på lika grunder.  Ansvarsområdet ska vid behov ge Statens ämbetsverk på Åland stöd i de uppgifter som hör till ansvarsområdet.

Överdirektören vid ett regionförvaltningsverk har inte rätt att avgöra ärenden som sköts av ansvarsområdet för förvaltnings- och utvecklingstjänster och som gäller löne- och arbetsgivarpolitik och preciserande tjänstekollektivavtal för personalen inom ansvarsområdet för arbetarskyddet.

Ansvarsområdet ska, innan det fattar beslut eller träffar något annat avgörande i ärenden som gäller löne- och arbetsgivarpolitik och preciserande tjänstekollektivavtal, när det är fråga om personalen vid verkets ansvarsområde för arbetarskyddet, inhämta godkännande av social- och hälsovårdsministeriets avdelning som styr tillsynen över arbetarskyddet samt, när det är fråga om den övriga personalen vid verket och personalen vid magistraten, inhämta godkännande av finansministeriets avdelning som styr regionförvaltningsverken.

I ärenden som gäller informationsförvaltning ska ansvarsområdet samarbeta med informationsförvaltningen vid de myndigheter som avses i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009).

9 §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Södra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Södra Finland i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:

1) registrerings- och tillsynsuppgifter enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008),

2) beviljande av och tillsyn över koncessioner enligt lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet (517/1999),

3) beviljande av dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och gymnasielagen (629/1998) samt beviljande av motsvarande dispens för rektor enligt lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska dessutom sörja för den riksomfattande utvecklingen av förmedlingsrörelseregistret enligt lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000).

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljar i hela landet, med undantag av landskapet Åland, i räddningslagen (379/2011) avsedd befrielse från skyldigheten att inrätta skyddsrum.

10 §
 Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland även i hela landet de uppgifter som hänför sig till den tekniska behandlingen, utbetalningen och tillsynen i fråga om statsunderstöd och som i lagen om statsunderstöd till det lokala räddningsväsendet (1122/2003) föreskrivs för regionförvaltningsverken.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland även inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland de uppgifter som enligt lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) föreskrivs för regionförvaltningsverken.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ska dessutom sörja för

1) riksomfattande uppgifter som hänför sig till förvaltningen av statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården,

2) den interna revisionen av regionförvaltningsverkens verksamhet i hela landet.

För skötseln av de uppgifter som avses i 3 mom. 2 punkten har Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland en verksamhetsenhet som är fristående i förhållande till verkets ansvarsområden.

11 §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Östra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Östra Finland även i hela landet de tillstånds- och tillsynsärenden och de uppgifter som gäller fastighetsregister som avses i begravningslagen (457/2003).

Regionförvaltningsverket i Östra Finland sörjer dessutom för

1) uppgifter i anslutning till iståndsättning av begravningsplatser och skötsel av de evakuerades hjältegravar på det avträdda området,

2) uppgifter i anslutning till skötsel av ryska krigsfångars gravar.

16 §
Behörighetsvillkor för tjänster

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid regionförvaltningsverket är

1) för en överdirektör för ett regionförvaltningsverk och en direktör för ett ansvarsområde samt för förvaltningsdirektören högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap samt sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver,

2) för en direktör för en sådan enhet som avses i 6 § högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och sådan förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten som uppgifterna förutsätter.

Bland den personal inom ansvarsområdet för arbetarskyddet som utför inspektionsuppgifter ska det finnas inspektörer som har flera års erfarenhet av praktiskt yrkesarbete. Om skötseln av en tjänst förutsätter sådan erfarenhet av yrkesarbete, ska innan tjänsten besätts utlåtande begäras av arbetstagarnas viktigaste centralorganisationer.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

Avtal och övriga förbindelser som har ingåtts inom sådana uppgifter vid regionförvaltningsverken som överförs till Regionförvaltningsverket i Södra Finland samt rättigheter och skyldigheter som följer av dem övergår på Regionförvaltningsverket i Södra Finland när denna förordning träder i kraft. 

  Helsingfors den 20 november 2014

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Lagstiftningsråd
Sami Kouki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.