933/2014

Utfärdad i Helsingfors den 14 november 2014

Lag om ändring av 49 § i universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i universitetslagen (558/2009) 49 § 4 mom., sådant det lyder i lag 954/2011, som följer:

49 §
Grunderna för fastställande av den statliga finansieringen

Universiteten ersätts för den andel som den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet utgör av de kostnader som universiteten orsakas. Ersättningen justeras årligen utifrån beloppet av det senaste mervärdesskatteintaget för varje universitet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 26/2014
KuUB 10/2014
RSv 134/2014

  Helsingfors den 14 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.