925/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 november 2014

Statsrådets förordning om ändring av 3 § och 15 § i statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om havsförvaltningen 3 § och 15 § (980/2011) som följer:

3 §
Myndigheter och inrättningar vid planeringen av havsvården

Miljöministeriet i samarbete med Finlands miljöcentral och närings-, trafik- och miljöcentralen ansvarar vid utarbetandet av havsförvaltningsplanen för

1) sammanställning av en inledande bedömning av den marina miljöns tillstånd,

2) definition av särdragen för en god miljöstatus i den marina miljön och uppställande av miljömål,

3) utarbetande av ett övervakningsprogram och behövlig övervakning,

4) sammanställning av åtgärdsprogram, och

5) behövlig rapportering.

Finlands miljöcentral svarar för utvecklande och upprätthållande av de datasystem som behövs för planeringen av havsvården och behövlig rapportering.

På sitt verksamhetsområde svarar närings-, trafik- och miljöcentralen för utarbetande och genomförande av havsförvaltningsplanen för

1) produktion, sammanställning och redigering av behövliga uppgifter,

2) utarbetande av ett åtgärdsprogram på sitt område,

3) beredning av ett övervakningsprogram och ordnande av övervakning av kustvatten som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen, och

4) ordnande av och information om deltagande.

Vid den planering och det genomförande av vattenvården som avses i 3 mom. ska Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral agera som samordnande närings-, trafik och miljöcentral bland närings-, trafik- och miljöcentralerna och i samarbete med miljöministeriet och vid behov med övriga myndigheter och inrättningar.

De myndigheter, inrättningar och enheter som lyder under eller styrs av ministerierna och som avses i 26 a § 1 mom. i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen ska på sitt eget verksamhetsområde svara för produktion, sammanställning och redigering av de uppgifter som behövs för havsförvaltningsplanen och för verkställandet av havsförvaltningsplanen. Dessa är Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Meteorologiska institutet, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket Trafi. Geologiska forskningscentralen, försvarsmakten och andra myndigheter och inrättningar som deltar i ordnandet av vattenvården och havsvården ska dessutom på sitt eget verksamhetsområde svara för produktion, sammanställning och redigering av de uppgifter som behövs för havsförvaltningsplanen.

15 §
Organisering av övervakningen

Miljöministeriet, Finlands miljöcentral, närings-, trafik- och miljöcentralerna och övriga myndigheter och inrättningar ska inom sitt kompetensområde ansvara för att övervakningsprogrammet genomförs i enlighet med havsförvaltningsplanen.

Finlands miljöcentral i samarbete med Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Forststyrelsen och försvarsmakten ska svara för organiseringen av övervakning av havsvattnen utanför kustvattnen.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska organisera övervakningen av kustvattnen på sitt verksamhetsområde i samarbete med övriga myndigheter och inrättningar.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 6 november 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Regeringssekreterare
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.