919/2014

Utfördad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av 38 kap. 8 b § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 38 kap. 8 b §, sådan den lyder i lagarna 1118/2001 och 540/2007, som följer:

38 kap.

Om informations- och kommunikationsbrott

8 b §
Avkodningssystemsbrott

Den som i strid med förbudet i 269 § 2 mom. i informationssamhällsbalken (917/2014) i förvärvssyfte eller så att gärningen är ägnad att orsaka den som tillhandahåller skyddade tjänster betydande men eller skada, tillverkar, importerar, saluför, hyr ut eller distribuerar ett avkodningssystem eller gör reklam för, installerar eller underhåller ett sådant, ska, om inte ett strängare eller lika strängt straff föreskrivs för gärningen någon annanstans i lag, för avkodningssystemsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 221/2013
KoUB 10/2014
RSv 106/2014
2009/140/EG ; EGTL N:o L 337, 18.12.2009, s.37
2009/136/EG ; EGTL N:o L 337, 18.12.2009, s. 11
2006/24/EG ; EGTL N:o L 105, 13.4.2006, s. 54
2010/13/EG ; EGTL N:o L 95, 15.4.2010, s. 1
2000/31/EG ; EGTL N:o 178, 17.7.2000, s. 1
98/84/EG ; EGTL N:o L 320, 28.11.1998, s. 54

Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.