918/2014

Utfördad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av 161 § i markanvändnings- och bygglagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 161 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) , sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 589/2011, ett nytt 6 mom. som följer:

161 §
Placeringen av samhällstekniska anordningar

Bestämmelser om placeringen av telekablar på en fastighet som ägs eller innehas av någon annan finns i 28 kap. i informationssamhällsbalken (917/2014).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 221/2013
KoUB 10/2014
RSv 106/2014
2009/140/EG ; EGTL N:o L 337, 18.12.2009, s.37
2009/136/EG ; EGTL N:o L 337, 18.12.2009, s. 11
2006/24/EG ; EGTL N:o L 105, 13.4.2006, s. 54
2010/13/EG ; EGTL N:o L 95, 15.4.2010, s. 1
2000/31/EG ; EGTL N:o 178, 17.7.2000, s. 1
98/84/EG ; EGTL N:o L 320, 28.11.1998, s. 54

Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.