914/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1206/2004) 11 §, 15 § 3 mom. och 21 § 3 punkten, av dem 15 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1305/2009, som följer:

11 §
Utnämningsförutsättningar

Ett bedömningsorgan ska visa sin kompetens genom en utvärdering gjord av Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller på motsvarande sätt.

15 §
Övervakning

Trafiksäkerhetsverket lämnar en rapport till Europeiska kommissionen om resultatet av övervakning som utförts i enlighet med denna lag. Närmare bestämmelser om rapporten och om att lämna den utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

21 §
Utlämnande av sekretessbelagd information

Trots sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får Trafiksäkerhetsverket lämna ut sekretessbelagd information som verket har fått i samband med skötseln av sina uppgifter enligt denna lag till


3) en behörig utländsk myndighet och ett internationellt organ för genomförande av en skyldighet enligt Europeiska unionens direktiv eller ett för Finland bindande internationellt avtal.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 163/2014
EkUB 15/2014
RSv 115/2014

Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.