913/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av lagen om gödselfabrikat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gödselfabrikat (539/2006) 6 § 1 mom. och 2 mom. 2 punkten, 7 § 1 mom., 17 §, 19 § 1 och 4 mom. samt 26 §, av dem 17 § sådan den lyder i lag 1498/2009, som följer:

6 §
Gödselfabrikats typbeteckningar

Endast sådana gödselfabrikat får importeras, släppas ut på marknaden eller tillverkas för utsläppande på marknaden vilkas typbeteckning ingår antingen i den nationella förteckningen över gödselfabrikats typbeteckningar eller i fråga om EG-gödselmedel i Europeiska unionens (EU) förteckning över gödselmedelstyper som publiceras som bilaga till gödselmedelsförordningen.

Till den nationella förteckningen över gödselfabrikats typbeteckningar kan fogas en ny typbeteckning, om


2) de gödselfabrikat som ingår i den kan analyseras och av dem kan tas prov med hjälp av en metod enligt EU:s lagstiftning eller, om någon EU-lagstiftning inte finns, med hjälp av internationellt godkända standardmetoder eller, om även sådana saknas, lika beprövade validerade metoder som är avsedda för analys och provtagning av gödselfabrikat,


7 §
Ansökan om typbeteckning för gödselfabrikat

Ansökan om att en ny typbeteckning för ett gödselfabrikat ska tas in i den nationella förteckningen över gödselfabrikats typbeteckningar eller i EU:s förteckning över gödselmedelstyper görs hos Livsmedelssäkerhetsverket. Till en ansökan som gäller fogande av en ny typbeteckning till den nationella förteckningen över gödselfabrikats typbeteckningar ska fogas följande uppgifter:

1) förslaget till ny typbeteckning och motiveringen till förslaget,

2) en beskrivning av tillverkningsprocessen,

3) en utredning om de råvaror som huvudsakligen används och deras ursprung,

4) en utredning om den centrala kemiska och biologiska sammansättningen samt om de fysikaliska egenskaperna,

5) provtagnings- och analysmetoder för att mäta väsentliga egenskaper,

6) rekommenderad användningsmängd, bruksanvisningar och faktorer som begränsar användningen samt lagringsegenskaper, med beaktande av förebyggandet av olägenheter för hälsan, säkerheten och miljön, och

7) sökandens kontaktuppgifter.


17 §
Tillsynsmyndigheter

Livsmedelssäkerhetsverket svarar för verkställigheten av gödselmedelsförordningen, biproduktförordningen och denna lag samt för tillsynen över att gödselmedelsförordningen, biproduktförordningen samt denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas samt för organiseringen av tillsynen. Livsmedelssäkerhetsverket anlitar närings-, trafik- och miljöcentralerna vid tillsynen. Förutom Livsmedelssäkerhetsverket övervakar Tullen importen och exporten av gödselfabrikat.

Närmare bestämmelser om Tullens tillsyn utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

19 §
Godkända laboratorier

Laboratoriet vid Livsmedelssäkerhetsverket fungerar som officiellt laboratorium enligt gödselmedelsförordningen, biproduktförordningen och denna lag för analyser som hänför sig till tillsynen över gödselfabrikat och som officiellt laboratorium enligt biproduktförordningen för analyser som hänför sig till egenkontrollen. Analyser som hänför sig till tillsynen över gödselfabrikat och i biproduktförordningen förutsatta analyser som hänför sig till anläggningarnas egenkontroll kan också utföras i något annat laboratorium som Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt. Andra laboratorier ska godkännas om de är kompetenta att utföra ovan nämnda analyser enligt EU:s lagstiftning eller, om någon EU-lagstiftning inte finns, med internationellt godkända standardmetoder eller, om även sådana saknas, med lika beprövade validerade metoder som är avsedda för analys och provtagning av gödselfabrikat. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de handlingar som ska fogas till ansökan och som visar att förutsättningarna föreligger.


En testanläggning som utför detonationssäkerhetsprov med gödselfabrikat ska vara ackrediterad för behörighetsområdet i fråga av Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller av ett ackrediteringsorgan i någon annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller ska på något annat tillförlitligt sätt kunna påvisa sin behörighet.

26 §
Europeiska unionens inspektörer

Vad som i 24 och 25 § bestäms om finska myndigheters rätt att utföra inspektion och få upplysningar gäller också EU:s inspektörer. Vid dessa inspektioner ska Livsmedelssäkerhetsverket samarbeta med EU:s inspektörer.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 163/2014
EkUB 15/2014
RSv 115/2014

Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.