910/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av 5 § i lagen om godkännande av alkolås för användning i trafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om godkännande av alkolås för användning i trafik (1109/2010) 5 § 1 mom., sådant det lyder i lag 909/2011, som följer:

5 §
Tekniska tjänster

Intyg över överensstämmelse får utfärdas av en av Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller av något annat motsvarande nationellt ackrediteringsorgan ackrediterad teknisk tjänst eller någon annan teknisk tjänst som har motsvarande kompetens. På ackrediteringen tillämpas lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 163/2014
EkUB 15/2014
RSv 115/2014

Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.