908/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av 18 och 19 § i lagen om marin utrustning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om marin utrustning (1503/2011) 18 § 2—4 mom. och 19 § 2 mom. som följer:

18 §
Förutsättningarna för utseende av ett anmält organ

Det anmälda organet ska genom ackreditering vid Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) visa att det uppfyller villkoren enligt 1 mom. Ackrediteringsintyget ska fogas till en ansökan enligt 17 §.

Det anmälda organet ska till kommunikationsministeriet och Ackrediteringstjänsten FINAS anmäla alla sådana förändringar som kan påverka uppfyllandet av de villkor som anges i 1 mom.

Ackrediteringstjänsten FINAS ska i enlighet med ackrediteringsförfarandena regelbundet göra en bedömning av huruvida det anmälda organet fortfarande uppfyller kraven enligt 1 mom. Det anmälda organet ska lämna Ackrediteringstjänsten FINAS de uppgifter som behövs för bedömning av kompetensen.


19 §
Ett anmält organs uppgifter

Ett anmält organ kan till sin hjälp anlita utomstående provnings- och kontrolltjänster eller andra tjänster, om den utomstående tjänsteleverantören uppfyller kraven i 18 §. De anmälda organen ansvarar för de åtgärder som de har låtit någon utomstående utföra och för bedömningen av överensstämmelsen med kraven i dess helhet. De anmälda organen ska meddela kommunikationsministeriet och Ackrediteringstjänsten FINAS vilka utomstående tjänster de anlitar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 163/2014
EkUB 15/2014
RSv 115/2014

Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULIN NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.