898/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av 13 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen (568/2007) 13 § 1 mom. som följer:

13 §
Säkerställande av rehabilitering

Innan Folkpensionsanstalten fattar beslut om sjukpension ska den utreda huruvida sökanden har rätt till rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005 ) och vid behov hänvisa sökanden till rehabilitering enligt annan lagstiftning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På en sådan ansökan om sjukpension som var anhängig när denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 120/2014
ShUB 11/2014
RSv 105/2014

  Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.