835/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 9 oktober 2014

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 b § 2 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998), sådan paragrafen lyder i lag 787/2014, och 12 b § 2 mom. i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), sådan paragrafen lyder i lag 788/2014:

1 §
Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktade grundexamina enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998) och yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) är examina som föreskrivs i bilagan till denna förordning. Examina förläggs på utbildningsområdena enligt bilagan. Yrkesinriktade grundexamina innefattar kompetensområden enligt bilagan.

Yrkesinriktade grundexamina kan avläggas både som grundläggande yrkesutbildning som avses i lagen om grundläggande yrkesutbildning eller som fristående examina som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, om inte annat föreskrivs i denna förordning.

2 §
Principer som används vid bestämning av kompetensområden

Yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina kan omfatta två eller flera kompetensområden om det är nödvändigt med tanke på arbetslivet eller överskådligheten i examens uppbyggnad.

3 §
Principer som används vid bestämning av examensbenämningar

Yrkesinriktade grundexamina har en examensbenämning eller examensbenämningar. Yrkesexamina och specialyrkesexamina kan ha en examensbenämning eller examensbenämningar.

Examensbenämningen kan vara specifik för examen eller för kompetensområdet. En examen eller ett kompetensområde kan ha flera examensbenämningar.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina (216/2001) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (768/2014).

Helsingfors den 9 oktober 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Matti Sillanmäki

Bilaga

YRKESINRIKTADE EXAMINA

Kapitel 1

DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen i barn- och familjearbete

2) Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion

3) Grundexamen i teckenspråkshandledning

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för kontakttolk

2) Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

3) Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom

4) Yrkesexamen för instruktör i romkultur

5) Yrkesexamen för kyrkvaktmästare

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

2) Specialyrkesexamen för rättstolk

3) Specialyrkesexamen för instruktör i romkultur

Kapitel 2

KULTUR

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen i audiovisuell kommunikation

2) Grundexamen i visuell framställning

i) Kompetensområdet för grafisk planering

ii) Kompetensområdet för bild- och mediekonst

iii) Kompetensområdet för fotografering

3) Grundexamen inom hantverk och konstindustri

i) Kompetensområdet för produktplanering och -tillverkning

ii) Kompetensområdet för miljöplanering och -byggande

4) Grundexamen i musik

i) Kompetensområdet för musik

ii) Kompetensområdet för musikteknologi

iii) Kompetensområdet för pianostämning

5) Grundexamen inom cirkusbranschen

6) Grundexamen i dans

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för vapensmedsgesäll

2) Yrkesexamen i audiovisuell kommunikation

3) Yrkesexamen för silversmed

4) Yrkesexamen för gravör

5) Yrkesexamen för keramikgesäll

6) Yrkesexamen för stenhuggargesäll

7) Yrkesexamen för förgyllare

8) Yrkesexamen för guldsmed

9) Yrkesexamen för hantverkare

10) Yrkesexamen för glasblåsargesäll

11) Yrkesexamen inom naturvetenskaplig konservering

12) Yrkesexamen för modellbyggargesäll

13) Yrkesexamen för restaureringsgesäll

14) Yrkesexamen för producent inom rytmmusik

15) Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll

16) Yrkesexamen för smedsgesäll

17) Yrkesexamen inom inredningsbranschen

18) Yrkesexamen för instrumentbyggargesäll

19) Yrkesexamen inom teaterbranschen

20) Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst

21) Yrkesexamen för fotograf

22) Yrkesexamen för tapetserare

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för vapensmedsmästare

2) Specialyrkesexamen i audiovisuell kommunikation

3) Specialyrkesexamen för silversmedsmästare

4) Specialyrkesexamen för gravörmästare

5) Specialyrkesexamen för keramikmästare

6) Specialyrkesexamen för stenhuggarmästare

7) Specialyrkesexamen för förgyllare

8) Specialyrkesexamen för guldsmedsmästare

9) Specialyrkesexamen för hantverkarmästare

10) Specialyrkesexamen för glasblåsarmästare

11) Specialyrkesexamen för modellbyggarmästare

12) Specialyrkesexamen för restaureringsmästare

13) Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare

14) Specialyrkesexamen för smedsmästare

15) Specialyrkesexamen inom inredningsbranschen

16) Specialyrkesexamen för instrumentbyggarmästare

17) Specialyrkesexamen inom teaterbranschen

18) Specialyrkesexamen för fotograf

19) Specialyrkesexamen för tapetserarmästare

Kapitel 3

DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET  

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen inom företagsekonomi

i) Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning 

ii) Kompetensområdet för ekonomi- och kontorsservice 

iii) Kompetensområdet för informations- och bibliotekstjänst 

B) Yrkesexamen

1) Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen

2) Yrkesexamen inom finansbranschen

3) Yrkesexamen inom fastighetsförvaltning

4) Yrkesexamen inom fastighetsförmedling

5) Yrkesexamen för arbete som teamledare

6) Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation

7) Yrkesexamen i försäljning

8) Yrkesexamen för sekreterare

9) Yrkesexamen i ekonomiförvaltning

10) Yrkesexamen inom tullbranschen

11) Yrkesexamen inom utrikeshandeln

12) Yrkesexamen inom informationsförmedling och logistiska tjänster

13) Yrkesexamen för expeditionsvakt

14) Yrkesexamen för företagare

C) Specialyrkesexamen

1) Specialyrkesexamen i ledarskap

2) Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln

3) Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation

4) Specialyrkesexamen i ekonomiförvaltning

5) Specialyrkesexamen inom utrikeshandeln

6) Specialyrkesexamen för informationsförmedling och logistiska tjänster

7) Specialyrkesexamen i företagsledning

8) Specialyrkesexamen för företagsrådgivare

Kapitel 4

DET NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET  

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

i) Kompetensområdet för mikrostöd 

ii) Kompetensområdet för programmering 

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

C) Specialyrkesexamen

1) Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

Kapitel 5

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen inom bilbranschen

i) Kompetensområdet för bilplåtslagning

ii) Kompetensområdet för billackering

iii) Kompetensområdet för bilförsäljning

iv) Kompetensområdet för bilteknik

v) Kompetensområdet för reparation av motordrivna småmaskiner

vi) Kompetensområdet för reservdelsförsäljning

2) Grundexamen inom livsmedelsbranschen

i) Kompetensområdet för livsmedelsteknologi

ii) Kompetensområdet för bageribranschen

iii) Kompetensområdet för köttbranschen

iv) Kompetensområdet mejeribranschen

3) Grundexamen inom gruvbranschen

4) Grundexamen i ur- och mikromekanik

i) Kompetensområdet för urbranschen

ii) Kompetensområdet för mikromekanik

5) Grundexamen inom fastighetsservice

i) Kompetensområdet för fastighetsskötsel

ii) Kompetensområdet för lokalvård

6) Grundexamen inom maskin- och metallbranschen

i) Kompetensområdet för automationsteknik och underhåll

ii) Kompetensområdet för gjutningsteknik

iii) Kompetensområdet för tillverkningsteknik

7) Grundexamen inom laboratoriebranschen

8) Grundexamen i flygplansmekanik

i) Kompetensområdet för flygteknik

ii) Kompetensområdet för flygplansmekanik

9) Grundexamen i flygledning

10) Grundexamen i logistik

i) Kompetensområdet för transportservice

ii) Kompetensområdet för flygplatsservice

iii) Kompetensområdet för lagerservice

11) Grundexamen inom lantmäteribranschen

12) Grundexamen i sjöfart

i) Kompetensområdet för däcks- och maskinreparationer

ii) Kompetensområdet för däcksbefäl

iii) Kompetensområdet för maskinbefäl

iv) Kompetensområdet för eldrift

13) Grundexamen i plast- och gummiteknik

i) Kompetensområdet för gummiteknik

ii) Kompetensområdet för plastteknik

14) Grundexamen i grafisk kommunikation

i) Kompetensområdet för tryckeriteknik

ii) Kompetensområdet för layout

15) Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

i) Kompetensområdet för ytbehandling av metallprodukter

ii) Kompetensområdet för ytbehandling av trävaror

iii) Kompetensområdet för ytbehandling inom byggbranschen

16) Grundexamen inom processindustrin

i) Kompetensområdet för bioteknik

ii) Kompetensområdet för kemisk teknik

iii) Kompetensområdet för skivindustrin

iv) Kompetensområdet för pappersindustrin

v) Kompetensområdet för sågindustrin

17) Grundexamen inom träbranschen

18) Grundexamen inom byggnadsbranschen

i) Kompetensområdet för stenbranschen

ii) Kompetensområdet för jordbyggnad

iii) Kompetensområdet för schaktningsmaskintransport

iv) Kompetensområdet för husbyggnad

19) Grundexamen inom el- och automationsteknik

20) Grundexamen inom husteknik

i) Kompetensområdet för isolering och montering av byggnadsplåt

ii) Kompetensområdet för ventilationsmontering

iii) Kompetensområdet för kylmontering

iv) Kompetensområdet för rörmontering

21) Grundexamen i teknisk planering

22) Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen

i) Kompetensområdet för skobranschen

ii) Kompetensområdet för textilvård

iii) Kompetensområdet för textilteknik

iv) Kompetensområdet för beklädnad

23) Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik

24) Grundexamen inom säkerhetsbranschen

25) Grundexamen i båtbyggnad

26) Grundexamen inom tapetsering och inredning

i) Kompetensområdet för inredning

ii) Kompetensområdet för tapetsering 

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för fordonskranförare

2) Yrkesexamen för yrkesdykare (en del av examen utgörs av examen för lättdykare)

3) Yrkesexamen för arbetsledning inom bil- och transportbranschen

4) Yrkesexamen för automationsmontör

5) Yrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmekaniker

6) Yrkesexamen för billackerare

7) Yrkesexamen för bilförsäljare

8) Yrkesexamen för digital tryckare

9) Yrkesexamen för elektronikmontör

10) Yrkesexamen för livsmedelsförädlare

11) Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin

12) Yrkesexamen för personbilsmekaniker

13) Yrkesexamen för hissmontör

14) Yrkesexamen för svetsare

15) Yrkesexamen för ventilationsmontör

16) Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem

17) Yrkesexamen inom skobranschen

18) Yrkesexamen för efterbearbetare inom tryckmedia

19) Yrkesexamen inom gruvbranschen

20) Yrkesexamen för fjärrvärmemontör

21) Yrkesexamen inom kemisk industri

22) Yrkesexamen för fastighetsservice

23) Yrkesexamen för bokbindare

24) Yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik

25) Yrkesexamen för stenarbetare

26) Yrkesexamen för konditor

27) Yrkesexamen för maskinmontör

28) Yrkesexamen för verkstadsmekaniker

29) Yrkesexamen för korrosionsskyddsmålare

30) Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner

31) Yrkesexamen inom gummibranschen

32) Yrkesexamen inom underhåll

33) Yrkesexamen för kylmontör

34) Yrkesexamen för skeppsbyggare

35) Yrkesexamen i glaskeramik

36) Yrkesexamen inom lasthantering

37) Yrkesexamen för golvläggare

38) Yrkesexamen inom väsk- och läderbranschen

39) Yrkesexamen inom bageriindustrin

40) Yrkesexamen för bagare

41) Yrkesexamen för flygfältsservice

42) Yrkesexamen i flygplansmekanik

43) Yrkesexamen inom skivbranschen

44) Yrkesexamen i plåtteknik

45) Yrkesexamen för köttförädlare

46) Yrkesexamen i köttkontroll

47) Yrkesexamen inom köttindustrin

48) Yrkesexamen för busschaufför

49) Yrkesexamen för låssmed

50) Yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör

51) Yrkesexamen för målare

52) Yrkesexamen inom lantmäteribranschen

53) Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen

54) Yrkesexamen för mjölkförädlare

55) Yrkesexamen inom meijeriindustrin

56) Yrkesexamen i metallförädling

57) Yrkesexamen för mätare och kalibrerare

58) Yrkesexamen för plastmekaniker

59) Yrkesexamen för skogsmaskinsmontör

60) Yrkesexamen för läderberedare

61) Yrkesexamen för sotare

62) Yrkesexamen för tryckare

63) Yrkesexamen för grafiker, tryckmedia

64) Yrkesexamen inom pappersindustrin

65) Yrkesexamen för småmaskinsinstallatör

66) Yrkesexamen inom snickeribranschen

67) Yrkesexamen i biltransport av trävaror

68) Yrkesexamen för rörmontör

69) Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare

70) Yrkesexamen i byggproduktion

71) Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter

72) Yrkesexamen för tungmaterielsmekaniker

73) Yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel

74) Yrkesexamen inom däckbranschen

75) Yrkesexamen inom sågbranschen

76) Yrkesexamen för planeringsassistent

77) Yrkesexamen för elmontör

78) Yrkesexamen inom elindustrin

79) Yrkesexamen för elnätsmontör 

80) Yrkesexamen i husbyggnad

81) Yrkesexamen för teknisk isolerare

82) Yrkesexamen inom textilbranschen

83) Yrkesexamen i textilvård

84) Yrkesexamen för industriytbehandlare

85) Yrkesexamen för rörmontör inom industrin

86) Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik

87) Yrkesexamen för datormontör

88) Yrkesexamen för datakommunikationsmontör

89) Yrkesexamen för körsnär

90) Yrkesexamen för vindkraftsmontör

91) Yrkesexamen för verktygstillverkare

92) Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen

93) Yrkesexamen för avgjutare

94) Yrkesexamen för framställare av gjutmodeller

95) Yrkesexamen för reservdelsförsäljare

96) Yrkesexamen inom lagerbranschen

97) Yrkesexamen för väktare

98) Yrkesexamen för båtbyggare

99) Yrkesexamen inom vattenförsörjning

100) Yrkesexamen för operatör vid kraftverk

101) Yrkesexamen för kombinationsfordonsförare

102) Yrkesexamen i miljövård

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för försäljare inom bilbranschen

2) Specialyrkesexamen för arbetsledning inom bilbranschen

3) Specialyrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmästare

4) Specialyrkesexamen för billackerarmästare

5) Specialyrkesexamen för automationsövermontör

6) Specialyrkesexamen för bilmekaniker

7) Specialyrkesexamen för elektronikövermontör

8) Specialyrkesexamen i livsmedelsteknik

9) Specialyrkesexamen för faktor

10) Specialyrkesexamen för svetsarmästare

11) Specialyrkesexamen för ventilationsmontör

12) Specialyrkesexamen inom skobranschen

13) Specialyrkesexamen för fjärrvärmeövermontör

14) Specialyrkesexamen inom kemisk industri

15) Specialyrkesexamen för fastighetsservice

16) Specialyrkesexamen för bokbindarmästare

17) Specialyrkesexamen för konditormästare

18) Specialyrkesexamen för maskinmontörsmästare

19) Specialyrkesexamen för verkstadsmästare

20) Specialyrkesexamen för maskinbokbindarmästare

21) Specialyrkesexamen inom underhåll

22) Specialyrkesexamen för kylmästare

23) Specialyrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen

24) Specialyrkesexamen för fartygselmästare

25) Specialyrkesexamen inom lasthantering

26) Specialyrkesexamen för golvmästare

27) Specialyrkesexamen för väsk- och lädermästare

28) Specialyrkesexamen för bagarmästare

29) Specialyrkesexamen i flygplansmekanik

30) Specialyrkesexamen för trafikförman

31) Specialyrkesexamen för trafiklärare

32) Specialyrkesexamen för skivmästare

33) Specialyrkesexamen för plåtarbetsmästare

34) Specialyrkesexamen för låssmedsmästare

35) Specialyrkesexamen för målarmästare

36) Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen

37) Specialyrkesexamen i plastteknik

38) Specialyrkesexamen för läderberedarmästare

39) Specialyrkesexamen för sotarmästare

40) Specialyrkesexamen för tryckarmästare

41) Specialyrkesexamen inom pappersindustrin

42) Specialyrkesexamen för tvätteriteknik

43) Specialyrkesexamen för ytbehandlingsmästare

44) Specialyrkesexamen inom snickeribranschen

45) Specialyrkesexamen för rörmontör

46) Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen

47) Specialyrkesexamen för byggnadsplåtslagarmästare

48) Specialyrkesexamen för rotationsmästare

49) Specialyrkesexamen för sågmästare

50) Specialyrkesexamen för ombrytningsmästare

51) Specialyrkesexamen inom elnätsbranschen

52) Specialyrkesexamen för elövermontör

53) Specialyrkesexamen i husbyggnad

54) Specialyrkesexamen i teknik

55) Specialyrkesexamen inom textilbranschen  

56) Specialyrkesexamen för arbetsledning inom industrin

57) Specialyrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik

58) Specialyrkesexamen för datorövermontör

59) Specialyrkesexamen för övermontör inom datakommunikation

60) Specialyrkesexamen för produktutvecklare

61) Specialyrkesexamen för körsnärsmästare

62) Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt

63) Specialyrkesexamen för verktygsmästare

64) Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen

65) Specialyrkesexamen för avgjutarmästare

66) Specialyrkesexamen för gjutmodellmästare

67) Specialyrkesexamen inom lagerbranschen

68) Specialyrkesexamen för båtmästare

69) Specialyrkesexamen inom miljöområdet

Kapitel 6

NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen inom hästhushållning

2) Grundexamen i fiskeri

3) Grundexamen i natur och miljö

i) Kompetensområdet för natur

ii) Kompetensområdet för renskötsel

iii) Kompetensområdet för miljö

4) Grundexamen inom lantbruksbranschen

i) Kompetensområdet för djurskötsel

ii) Kompetensområdet för lantbruksteknologi

iii) Kompetensområdet för lantbruk

iv) Kompetensområdet för pälsdjursuppfödning

5) Grundexamen inom skogsbranschen

i) Kompetensområdet för produktion av skogsenergi

ii) Kompetensområdet för montering av skogsmaskiner

iii) Kompetensområdet för körning av skogsmaskiner

iv) Kompetensområdet för skogsbruk

6) Grundexamen i trädgårdsskötsel

i) Kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel

ii) Kompetensområdet för trädgårdsproduktion

iii) Kompetensområdet för grönsektorn 

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för arborist

2) Yrkesexamen inom bioenergibranschen

3) Yrkesexamen för djurskötare

4) Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide

5) Yrkesexamen för florist

6) Yrkesexamen för skötare av golfbana

7) Yrkesexamen för hästtränare

8) Yrkesexamen för fiskförädlare

9) Yrkesexamen för fiskodlare

10) Yrkesexamen för fiskeguide

11) Yrkesexamen för hovslagare

12) Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter

13) Yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör

14) Yrkesexamen för biodlare

15) Yrkesexamen för skogsmaskinsförare

16) Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk (en del av examen utgörs av yrkesexamen för företagare)

17) Yrkesexamen inom renhushållning

18) Yrkesexamen för parkträdgårdsmästare

19) Yrkesexamen för ridlärare

20) Yrkesexamen för seminolog

21) Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur

22) Yrkesexamen i gröninredning

23) Yrkesexamen inom vinproduktion

24) Yrkesexamen för odlare

25) Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för floristmästare

2) Specialyrkesexamen för golfbanemästare

3) Specialyrkesexamen för skötare av försöksdjur

4) Specialyrkesexamen inom branschen för naturprodukter

5) Specialyrkesexamen för kartläggare av naturen

6) Specialyrkesexamen för utvecklare av landsbygden

7) Specialyrkesexamen i vattenhushållning på landsbygden

8) Specialyrkesexamen för skogsmästare

9) Specialyrkesexamen för parkmästare

10) Specialyrkesexamen i virkesdrivning

11) Specialyrkesexamen för ridlärare

12) Specialyrkesexamen för viltmästare

13) Specialyrkesexamen för stallmästare

14) Specialyrkesexamen för farmarmästare

Kapitel 7

SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen i tandteknik

2) Grundexamen inom hårbranschen

3) Grundexamen inom skönhetsbranschen

i) Kompetensområdet för skönhetsvård och produktrådgivning

ii) Kompetensområdet för kosmetolog

4) Grundexamen i idrott

5) Grundexamen inom läkemedelsbranschen

i) Kompetensområdet för apoteksbranschen

ii) Kompetensområdet för läkemedelsbranschen

6) Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

i) Kompetensområdet för kundbetjäning och informationshantering

ii) Kompetensområdet för akutvård

iii) Kompetensområdet för fotvård

iv) Kompetensområdet för rehabilitering

v) Kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga

vi) Kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

vii) Kompetensområdet för sjukvård och omsorg

viii) Kompetensområdet för munhälsovård

ix) Kompetensområdet för handikappomsorg

x) Kompetensområdet för äldreomsorg 

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för massör

2) Yrkesexamen inom hårbranschen

3) Yrkesexamen i fotvård

4) Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

5) Yrkesexamen i gipsning

6) Yrkesexamen i idrott

7) Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare

8) Yrkesexamen för obduktionspreparator

9) Yrkesexamen för optisk slipare

10) Yrkesexamen för familjedagvårdare

11) Yrkesexamen i arbete bland missbrukare

12) Yrkesexamen för tränare

13) Yrkesexamen för instrumentskötare

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för massör

2) Specialyrkesexamen inom hårbranschen

3) Specialyrkesexamen inom skönhetsbranschen

4) Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

5) Specialyrkesexamen för gipsningsmästare

6) Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare

7) Specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare

8) Specialyrkesexamen i psykiatrisk vård

9) Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade

10) Specialyrkesexamen i arbetslivsträning

11) Specialyrkesexamen för tränare

12) Specialyrkesexamen i äldreomsorg

13) Specialyrkesexamen för instrumentskötare

Kapitel 8

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen

i) Kompetensområdet för kundservice

ii) Kompetensområdet för hotellservice

iii) Kompetensområdet för kock

2) Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice

i) Kompetensområdet för hemarbetsservice

ii) Kompetensområdet för rengöringsservice

3) Grundexamen i turism

i) Kompetensområdet för försäljning av turismservice och informationstjänst

ii) Kompetensområdet för turismservice 

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för hotellreceptionist

2) Yrkesexamen inom hushållsservice

3) Yrkesexamen för anstaltsvårdare

4) Yrkesexamen i landsbygdsturism

5) Yrkesexamen i programtjänster för turister

6) Yrkesexamen för guide

7) Yrkesexamen inom resebyråbranschen

8) Yrkesexamen för restaurangkock

9) Yrkesexamen för kock i storhushåll

10) Yrkesexamen för servitör

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för barmästare

2) Specialyrkesexamen för dietkock

3) Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

4) Specialyrkesexamen för matmästare

5) Specialyrkesexamen för städtekniker

6) Specialyrkesexamen för ledare av städningsarbete

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.