829/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 oktober 2014

Lag om ändring av 2 och 10 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999) 2 § 1 mom. 1 punkten och 10 §, av dem 2 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 639/2014, som följer:

2 §
Definitioner

Med avvecklingssystem avses i denna lag ett på regler grundat system

1) som en centralbank, ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014), en organisation som avses i 1 kap. 3 § 5 eller 8 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012) eller en motsvarande utländsk sammanslutning förvaltar på egen hand eller tillsammans med andra i denna punkt avsedda sammanslutningar, eller


10 §
Särskilda bestämmelser om säkerheter

Rättigheter som hänför sig till säkerheter som ställts till förmån för centralbanken för skötseln av de uppgifter som ankommer på centralbanken kan göras gällande oberoende av att insolvensförfarande eller något annat därmed jämförbart förfarande har inletts mot den som ställt säkerheten. En säkerhet återgår inte med stöd av 14 § i lagen om återvinning till konkursbo.

Om en förvaltare av ett avvecklingssystem har ställt en säkerhet för en annan förvaltare av ett avvecklingssystem i samband med ett arrangemang mellan dessa som gäller avveckling av förpliktelser mellan systemen, påverkar konkurs eller annat insolvensförfarande för säkerhetstagaren inte den rätt som den som ställt säkerheten har till säkerheten i fråga.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2014.

RP 114/2014
EkUB 14/2014
RSv 100/2014
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (32012R0648); EUT L 201, 27.7.2012, s. 1—59
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/44/EG (32009L0044); EUT L 146, 10.6.2009, s. 37—43

  Helsingfors den 17 oktober 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.