822/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 oktober 2014

Lag om ändring av 5 § i lagen om strafforderförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om strafforderförfarande (692/1993) 5 §, sådan den lyder i lag 775/2013, som följer:

5 §

Innan straffanspråk framställs görs det en summarisk förundersökning enligt 11 kap. 2 § i förundersökningslagen (805/2011), där endast de omständigheter utreds som är nödvändiga för att döma ut en påföljd genom strafforderförfarande. En sådan förundersökning får göras utan att 4 kap. 13 och 16 § i förundersökningslagen iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2014.

RP 71/2014
LaUB 7/2014
RSv 90/2014 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU (32012L0013); EUT L 142, 1.6.2012, s. 1

  Helsingfors den 17 oktober 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.