820/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 oktober 2014

Lag om ändring av 1 kap. 1 § och 2 kap. 3 § i häktningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 kap. 1 § 2 mom. i häktningslagen (768/2005), sådant det lyder i lag 808/2011, samt

fogas till 2 kap. 3 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna principer för verkställighet av häktning

1 §
Tillämpningsområde

På häktade som samtidigt avtjänar fängelsestraff eller förvandlingsstraff för böter tillämpas vad som föreskrivs i 2 kap. 1 § 2 mom. och 3 § 4 mom., 4 kap. 1 § 3 mom., 8 kap. 6 § samt 9 kap. 9 §. På sådana häktade tillämpas dessutom bestämmelserna i 4 kap. i tvångsmedelslagen (806/2011) om begränsning av kontakter och bestämmelserna i 2 c kap. 5 § i strafflagen (39/1889) om bestämmande av villkorlig frigivning. På sådana häktade som avses i detta moment tillämpas i övrigt bestämmelserna om fångar i fängelselagen (767/2005).


2 kap.

Ankomst till ett fängelse

3 §
Information om bestämmelser och om förhållandena i fängelset

En häktad har rätt att under hela frihetsberövandet inneha den skriftliga underrättelse om sina rättigheter som han eller hon har fått i enlighet med 4 kap. 17 § i förundersökningslagen (805/2011).


Denna lag träder i kraft den 1 december 2014.

RP 71/2014
LaUB 7/2014
RSv 90/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU (32012L0013); EUT L 142, 1.6.2012, s. 1

Helsingfors den 17 oktober 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.