813/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

Justitieministeriets förordning om ändring av 3 § i justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (1024/2010) 3 §, sådan den lyder i förordning 34/2012, som följer:

3 §
Antecknande av uppgifter i informationssystemet

Justitieförvaltningsmyndigheter som anslutit sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ska registrera sina avgöranden eller domslut i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden samt i registret göra de anteckningar om ärenden som avgjorts som krävs för att fullgöra anmälningsskyldigheten enligt lagen om verkställighet av böter (672/2002), lagen om ordningsbotsförfarande (66/1983), vägtrafiklagen (267/1981), straffregisterlagen (770/1993), militära rättegångslagen (326/1983), militära disciplinlagen (331/1983), lagen om samhällstjänst (1055/1996), fängelselagen (767/2005), lagen om ungdomsstraff (1196/2004), jaktlagen (615/1993) och djurskyddslagen (247/1996).

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller i tillämpliga delar fullgörandet av anmälningsskyldigheten enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller även fullgörandet av anmälningsskyldigheten enligt 2 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden (373/2010).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 19 september 2014

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Överinspektör
Jennimari Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.