801/2014

Utfärdad i Helsingfors den 9 oktober 2014

Statsrådets förordning om yrkesinriktade grundexaminas uppbyggnad

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 12 b § 4 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998), sådan den lyder i lag 787/2014:

1 §
Yrkesinriktade examensdelar

I en yrkesinriktad grundexamen ingår yrkesinriktade examensdelar omfattande 135 kompetenspoäng. I examensgrunderna kan Utbildningsstyrelse bestämma att högst 15 kompetenspoäng av ovan avsedda examensdelar anvisas för fritt valbara examensdelar, förutsatt att de mål som anges i 4 § 1 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998) uppnås i examen.

Om det har föreskrivits att den yrkesinriktade grundexamen omfattar mer än 180 kompetenspoäng, utgör de examensdelar som överstiger 180 kompetenspoäng yrkesinriktade examensdelar.

2 §
De gemensamma examensdelarnas omfattning och delområden

I den yrkesinriktade grundexamen ingår gemensamma examensdelar omfattande 35 kompetenspoäng.

Kunnandet i kommunikation och interaktion omfattar 11 kompetenspoäng och i det ingår följande delområden:

1) modersmålet,

2) det andra inhemska språket, och

3) främmande språk.

Kunnandet i matematik och naturvetenskap omfattar 9 kompetenspoäng och i det ingår följande delområden:

1) matematik,

2) fysik och kemi, och

3) informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den.

Det kunnande som behövs i samhället och arbetslivet omfattar 8 kompetenspoäng och i det ingår följande delområden:

1) samhällsfärdighet,

2) arbetslivsfärdighet,

3) företagsamhet och företagsverksamhet, och

4) upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap.

Det sociala och kulturella kunnandet omfattar 7 kompetenspoäng och i det ingår följande delområden:

1) kännedom om olika kulturer,

2) konst och kultur,

3) etik,

4) psykologi,

5) miljökunnande, och

6) något eller några av de delområden som avses i 2—4 mom.

3 §
Obligatoriska och valbara gemensamma examensdelar

Examensdelarna med kunnande i kommunikation och interaktion, kunnande i matematik och naturvetenskap samt kunnande som behövs i samhället och arbetslivet ska innefatta obligatoriska mål för kunnandet för alla delområden som ingår i ifrågavarande examensdel samt valbara mål för kunnandet från minst ett delområde. Det sociala och kulturella kunnandet ska innehålla mål för kunnandet inom minst ett av de delområden som hör till den.

De gemensamma examensdelarnas valbara mål för kunnandet kan vara bestämda i grunderna för examen eller andra valbara mål för kunnandet som utbildningsanordnaren bestämt. I de valbara målen för kunnandet kan man innefatta även kunnande som den studerande förvärvat tidigare och som stödjer målen för kunnandet i den aktuella examensdelen och dess delområden.

Om målen för kunnandet har anpassats i fråga om omfattningen på ett delområde som avses i 2 § på basis av sådan specialundervisning som avses i 20 § eller sådana särskilda studiearrangemang som avses i 21 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning ska i examensdelen inkluderas mål för kunnandet som motsvarar examensdels omfattning från andra delområden som hör till examensdelen.

4 §
Undervisning i modersmålet

Undervisning i modersmålet meddelas utgående från studerandens undervisningsspråk i finska, svenska eller samiska. I modersmålsundervisningen kan enligt studerandens val också undervisas i romani, teckenspråk eller ett annat språk som är studerandens modersmål.

5 §
Fritt valbara examensdelar

I den yrkesinriktade grundexamen ingår fritt valbara examensdelar omfattande 10 kompetenspoäng.

De fritt valbara examensdelarna ska stödja kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet i examen. Dessa kan vara

1) yrkesinriktade examensdelar,

2) examensdelar som bygger på lokala krav på yrkesskicklighet,

3) gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier,

4) studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling, eller

5) examensdelar som baserar sig på kunnande som förvärvats via arbetserfarenhet.

6 §
Individuell utvidgning av examen

Den studerande kan i sin examen individuellt ta in fler examensdelar som avses i 5 § 2 mom. 1 och 2 punkten än vad som anges i 1 §, om det är nödvändigt med tanke på branschvisa eller lokala krav på yrkesskicklighet i arbetslivet eller för att studerande ska kunna fördjupa sin yrkesskicklighet.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om examinas uppbyggnad och de gemensamma studierna i den grundläggande yrkesutbildningen (213/1999).

Delområdet upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap är frivilligt för sådana studerande som inlett sina studier innan denna förordning träder i kraft som studerar i läroavtalsutbildning eller som fyllt 18 år när de inledde studierna. Om nämnda delområde inte ingår i det kunnande som behövs i samhället och arbetslivet ska examensdelen innefatta mål för kunnandet som motsvarar omfattningen för examensdelen kunnande som behövs i samhället och arbetslivet från andra delområden som hör till examensdelen.

Helsingfors den 9 oktober 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Piritta Sirvio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.