800/2014

Utfärdad i Helsingfors den 9 oktober 2014

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning (812/1998) 6 och 7 §, av dem 6 § sådan den lyder i förordning 1202/2005 och 7 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 563/2003, samt

fogas till förordningen en ny 1 § i stället för den 1 § som upphävts genom förordning 1202/2005 och en ny 6 a § som följer:

1 §
Utbildningsområden

Yrkesinriktad vuxenutbildning ordnas och finansieras på följande utbildningsområden:

1) det humanistiska och pedagogiska området,

2) kultur,

3) det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området,

4) det naturvetenskapliga området,

5) teknik och kommunikation,

6) naturbruk och miljöområdet,

7) social-, hälso- och idrottsområdet, samt

8) turism-, kosthålls- och ekonomibranschen.

6 §
Examensbetyg

Det examensbetyg eller betyg över avlagda examensdelar som avses i 7 a § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning innehåller uppgifter om avlagda examensdelar och vitsorden för dem. Betyget undertecknas av en företrädare för examenskommissionen och en företrädare för den som ordnat examen.

En anteckning över examen i ett av Utbildningsstyrelsen godkänt yrkesbevis är ett med examensbetyg jämförbart betyg över att examen har avlagts.

6 a §
Intyg över föreberedande och annan utbildning

Det intyg över deltagande i förberedande utbildning eller annan utbildning som avses i 9 a § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning innehåller uppgifter om utbildningens innehåll och längd. Intyget undertecknas av utbildningsanordnaren.

7 §
Bedömning av examensprestationer

Ett godkänt kunnande inom yrkesinriktade grundexamina bedöms med tillämpning av skalan berömliga (3), goda (2) och nöjaktiga (1).

Inom yrkesexamina och specialyrkesexamina bedöms kunnandet med tillämpning av skalan godkänd/underkänd.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Helsingfors den 9 oktober 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Piritta Sirvio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.