796/2014

Utfärdad i Helsingfors den 25 september 2014

Kommunikationsministeriets förordning om vidareutbildning och prov för utförare av enskilt godkännande av fordon

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 3 mom. i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (958/2013):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms det om vidareutbildning och i anslutning till den prov som krävs av utförare av enskilt godkännande som nämns i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (958/2013).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) vidareutbildning i 14 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon avsedd vidareutbildning,

2) fortbildning i 14 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon avsedd fortbildning,

3) närundervisning undervisning som ges i ett klassrum så att läraren och eleven är närvarande,

4) distansundervisning undervisning med handledning eller instruktioner som under en utbildningsperiod ordnas interaktivt och verifierbart på annat sätt än i ett klassrum,

5) lektion ett undervisningsavsnitt som är 45 minuter långt.

3 §
Vidareutbildningens syfte och struktur

Syftet med vidareutbildningen är att ge färdigheter i att genomföra enskilda godkännanden av fordon. Utbildningen delas in i följande perioder:

1) en allmän period,

2) period för enskilt godkännande av fordon i klass O1 och O2,

3) period för enskilt godkännande av fordon i klass M1 vars totalmassa är högst 3,5 ton samt fordon i klass N1,

4) period för enskilt godkännande av fordon i klass M1 vars totalmassa är över 3,5 ton samt fordon i klass M2, M3, N2, N3, O3 och O4.

Slutförande av den allmänna perioden som avses i 1 mom. och den fordonsklasspecifika utbildningsperioden som avses i 2–4 punkten berättigar till att utföra enskilt godkännande av fordon som avses i utbildningsperioden enligt punkten i fråga.

Upprätthållande av yrkesskickligheten säkerställs vid fortbildningen för enskilt godkännande.

4 §
Vidareutbildningens längd och innehåll

Den allmänna perioden innehåller minst 7 lektioner närundervisning. Perioden ska innehålla åtminstone följande undervisningsämnen:

1) fordons konstruktion och utrustning samt lastning av fordon,

2) allmänna bestämmelser och föreskrifter om användning av fordon,

3) bestämmelser och föreskrifter om fordonsbesiktning och godkännande,

4) registrering och beskattning av fordon samt trafikförsäkring

5) godkännandeverksamhetens kvalitet och kontroll,

6) allmänna ansvarsfrågor och jäv,

Utbildningsperioden för enskilt godkännande av fordon i klass O1 och O2 innehåller minst 5 lektioner närundervisning. Perioden ska innehålla åtminstone följande undervisningsämnen:

1) förfarandet för godkännande av fordon i klass O1 och O2 samt delar av sådana fordon,

2) genomförande av enskilt godkännande av fordon i klass O1 och O2, och bevisande av överensstämmelse med kraven samt dokument som behövs vid enskilt godkännande,

3) fordonstrafikregistret och användningen av det.

Utbildningsperioden för enskilt godkännande av fordon i klass M1, vars totalmassa är högst 3,5 ton, och fordon i klass N1 innehåller minst 12 lektioner närundervisning. Perioden ska innehålla åtminstone följande undervisningsämnen:

1) förfarandet för godkännande av fordon i klass M1 och N1 samt delar av sådana fordon,

2) ändringar av konstruktionen i fordon i klass M1 och N1 samt ändringarnas inverkan på fordonens beskattning,

3) genomförande av enskilt godkännande av fordon i klass M1 och N1, och bevisande av överensstämmelse med kraven samt dokument som behövs vid enskilt godkännande,

4) fordonstrafikregistret och användningen av det.

Undervisningsperioden för enskilt godkännande av fordon i klass M1 vars totalmassa är över 3,5 ton samt fordon i klass M2, M3, N2, N3, O3 och O4 innehåller minst 12 lektioner närundervisning. Perioden ska innehålla åtminstone följande undervisningsämnen:

1) förfarandet för godkännande av fordon i klass M1, M2, M3, N2, N3, O3 och O4 och delar av sådana fordon,

2) ändringar av konstruktionen i fordon i klass M1, M2, M3, N2, N3, O3 och O4 samt ändringarnas inverkan på fordonens beskattning,

3) fordons och fordonskombinationers mått och massor,

4) fordonspåbyggnader och fastsättningen av dem,

5) genomförande av enskilt godkännande av fordon i klass M1, M2, M3, N2, N3, O3 och O4, och bevisande av överensstämmelse med kraven samt dokument som behövs vid enskilt godkännande,

6) fordonstrafikregistret och användningen av det.

Alla utbildningsperioder som avses i denna paragraf ska omfatta praktiska övningar.

5 §
Prov inom vidareutbildningen

För att slutföra en vidareutbildning som avses i 3 § 1 mom. 2–4 punkten ska man avlägga den av Trafiksäkerhetsverket ordnade allmänna perioden som nämns i momentets 1 punkt och det fordonsklasspecifika skriftliga provet gällande ämnen inom utbildningsperioden.

Den tid som används för proven ingår inte i det minsta antal lektioner som anges i 4 § 2–4 mom.

6 §
Inträdeskrav till proven inom vidareutbildningen

Förutsättningen för att få delta i ett prov inom vidareutbildningen är att den allmänna perioden som avses i 3 § 1 mom. och den fordonsklasspecifika utbildningsperioden som avses i 2–4 punkten har slutförts.

Den som har slutfört en allmän period i periodisk besiktning som avses i 3 § 1 mom. 1 punkt i kommunikationsministeriets förordning om vidareutbildning och annan yrkesskicklighet för fordonsbesiktningspersonal (199/2014) kan delta i provet utan att ha deltagit i utbildningen för den allmänna perioden som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten i denna förordning.

Den som har slutfört en period av specialutbildning i registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning av lätta fordon som avses i 3 § 3 mom. 1 punkten i förordningen som nämns i 2 mom. i denna paragraf, får delta i utbildningsperiodens prov som anges i 3 § 1 mom. 2 punkten utan att ha deltagit i den del av utbildningen som avses i 4 § 2 mom. 1 punkten.

Den som har slutfört en period av specialutbildning i registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning av lätta fordon som avses i 3 § 3 mom. 1 punkten i förordningen som nämns i 2 mom. i denna paragraf, får delta i utbildningsperiodens prov som anges i 3 § 1 mom. 3 punkten utan att ha deltagit i den del av utbildningen som avses i 4 § 3 mom. 1 och 2 punkten.

Den som har slutfört en period av specialutbildning i registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning av tunga fordon som avses i 3 § 3 mom. 2 punkten i förordningen som nämns i 2 mom. i denna paragraf, får delta i utbildningsperiodens prov som anges i 3 § 1 mom. 4 punkten utan att ha deltagit i den del av utbildningen som avses i 4 § 4 mom. 1–4 punkten.

7 §
Fortbildning efter vidareutbildningen

För att upprätthålla sin yrkesskicklighet och bevara sin rättighet att utföra enskilda godkännanden ska utförare av enskilt godkännande delta i fortbildning och utföra en övningsuppgift som hänför sig till fortbildningen senast före utgången av det kalenderår inom vilket det har förflutit tre år sedan han eller hon har blivit berättigad att utföra enskilda godkännanden, och efter det med tre års mellanrum före utgången av kalenderåret i fråga.

Fortbildningen ska behandla sammanlagt minst 6 lekioner av när- eller distansundervisning eller både och, samt en övningsuppgift.

Vid fortbildningen behandlas nya bestämmelser, föreskrifter och anvisningar, ny teknik samt andra aktuella ämnen som gäller enskilt godkännande.

Fortbildningens övningsuppgift ska ordnas så att det kan kontrolleras om deltagaren i fortbildningen behärskar de undervisningsämnen som ingår i utbildningen.

8 §
Uppskjutande av skyldigheten att genomgå fortbildning efter vidareutbildningen

Utföraren av enskilt godkännande kan av särskilda skäl som i förväg har meddelats Trafiksäkerhetsverket skjuta upp deltagandet i fortbildningen och utförandet av övningsuppgiften till slutet av mars följande kalenderår, utan att mista sin rätt att utföra enskilda godkännanden. Fortbildning och utförande av övningsuppgift som skjutits upp till följande år ersätter inte fortbildningen och utförande av övningsuppgift för året i fråga.

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl skjuta upp skyldigheten att delta i fortbildning och genomföra övningsuppgift för en bestämd tid. Deltagandet i fortbildning och utförandet av övningsuppgift som skjutits upp till följande år motsvarar det tidigare årets fortbildning och övningsuppgift.

9 §
Anordnande av vidareutbildning

Utbildningen får omfatta högst åtta lektioner per utbildningsdag.

En representant för Trafiksäkerhetsverket har rätt att närvara vid utbildningen.

Utbildningsanordnaren ska underrätta Trafiksäkerhetsverket om tid och plats för respektive utbildningsperiod senast två veckor innan perioden börjar.

10 §
Intyg över vidareutbildning

Trafiksäkerhetsverket ger den som deltagit i provet i vidareutbildningen ett intyg över godkänt prov.

Den som anordnar vidareutbildning ska på begäran ge den som deltagit i utbildningen ett intyg över deltagandet i utbildningen och utförandet av övningsuppgiften.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Utförare av enskilt godkännande som avses i 37 § 2 mom. i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (958/2013) ska delta i den fortbildning som avses i 7 § senast år 2016.

Helsingfors den 25 september 2014

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.