788/2014

Utfärdad i Helsingfors den 3 oktober 2014

Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 11 § 6 och 7 punkten, sådana de lyder i lag 952/2011,

ändras 1 och 2 §, 7 § 3 mom., rubriken för 7 a § och 7 a § 1 mom., 8 §, det inledande stycket i 10 § och 10 § 6 punkten, det inledande stycket i 11 §, rubriken för 4 kap., 12 och 13 §, rubriken för och det inledande stycket i 16 § samt 16 § 2 punkten,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1013/2005 och 931/2012, 7 § 3 mom., rubriken för 7 a § och 7 a § 1 mom. samt det inledande stycket i 10 § och 10 § 6 punkten sådana de lyder i lag 1013/2005, 8 § sådan den lyder i lagarna 1013/2005 och 1097/2007, det inledande stycket i 11 § samt 13 § sådana de lyder i lag 952/2011, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1097/2007 och 16 § 2 punkten sådan den lyder i lag 602/2005, samt

fogas till lagen nya 7 b, 8 a, 9 a, 9 b, 12 a—12 e, 15 a och 15 b § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina som avläggs genom fristående examina och om utbildning som förbereder för dessa examina samt om annan yrkesinriktad tilläggsutbildning än sådan som förbereder för fristående examina (yrkesinriktad vuxenutbildning).

Denna lag tillämpas dessutom på sådan utvecklings- och serviceverksamhet för arbetslivet som bedrivs i samband med yrkesinriktad vuxenutbildning. Med denna verksamhet avses kompetensutvecklingstjänster som erbjuds företag och offentliga samfund, i synnerhet småföretag.

2 §
Utbildningens syfte

Syftet med den yrkesinriktade vuxenutbildningen är att upprätthålla och höja befolkningens yrkeskunnande, förse de studerande med färdigheter i företagande, utveckla arbetslivet och svara mot dess behov av kunnande samt främja sysselsättningen och stödja livslångt lärande.

Syftet med den yrkesinriktade vuxenutbildningen är dessutom att ge möjlighet att påvisa yrkesskickligheten oberoende av hur den förvärvats samt att främja avläggande av examina eller delar av dem.

2 kap.

Ordnande av utbildning och examina

7 §
Examenskommissioner

Examenskommissionerna ingår avtal om att ordna fristående examina med de utbildningsanordnare som avses i 4 § samt vid behov med andra sammanslutningar och stiftelser som har tillräcklig sakkunskap för ordnande av fristående examina (examensarrangör). Examenskommissionerna ska ingå avtalen så att examensdeltagarna erbjuds tillräckligt med examenstillfällen. Hänsyn ska dessutom tas till att avgifterna för både deltagarna och utbildningsanordnarna hålls på en skälig nivå. Närmare bestämmelser om innehållet i avtalen om att ordna fristående examina utfärdas genom förordning av statsrådet.


7 a §
Utfärdande av betyg och lämnande av uppgifter

Examenskommissionen ska utfärda ett examensbetyg när en person med godkänt resultat har avlagt de examensdelar som krävs för examen. Examenskommissionen ska på begäran utfärda ett betyg över avlagda examensdelar.


7 b §
Möjligheter att avlägga examen

En examensarrangör är skyldig att på det sätt som avtalats med en examenskommission ordna möjligheter att avlägga fristående examina också utan förberedande utbildning.

Utbildningsanordnaren svarar för att den som deltar i utbildning som förbereder för fristående examen som en del av utbildningen ges möjlighet att avlägga en fristående examen. Utbildningsanordnaren svarar också för att den som deltar i förberedande utbildning har möjlighet att delta i ett nytt examenstillfälle, om han eller hon inte har avlagt en examensdel med godkänt vitsord eller vill höja vitsordet.

Möjlighet att avlägga fristående examen eller del av fristående examen ska ordnas också för personer vilka av en myndighet som svarar för erkännande av yrkeskvalifikationer har fått ett beslut om erkännande i enlighet med 13 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007), i vilket det av sökanden krävs sådana kompensationsåtgärder som avses i nämnda lag.

8 §
Utbildning som förbereder för fristående examen

Utbildningsanordnaren beslutar enligt de examensgrunder som avses i 13 § om ordnande av förberedande utbildning för en fristående examen samt om innehållet i sådan utbildning. Bestämmelser om utbildningsanordnarens skyldighet att ge den som deltar i förberedande utbildning möjlighet att avlägga en fristående examen finns i 7 b §.

8 a §
Personlig tillämpning

Utbildningsanordnaren svarar för den personliga tillämpningen när det gäller ansökan till fristående examen och till utbildning som förbereder för sådan, avläggande av examen och förvärv av behövlig yrkesskicklighet samt för handledningen i anslutning till dessa. Om en person inte har deltagit i utbildning som förbereder för fristående examen, svarar examensarrangören för den personliga tillämpningen. Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om förfarandena vid personlig tillämpning.

9 a §
Intyg över föreberedande och annan utbildning

Utbildningsanordnaren ska utfärda ett intyg över deltagande i utbildning som förbereder för fristående examen eller i annan utbildning som avses i denna lag. Utbildning som förbereder för fristående examen eller annan utbildning bedöms inte enligt skalan för bedömning av kunnande.

9 b §
Undervisning och handledning

Studerande har rätt att få undervisning samt personlig och annan behövlig handledning.

Syftet med bedömningen av studerande är att handleda och uppmuntra dem i deras studier och utveckla deras förutsättningar att utvärdera sig själva.

10 §
Hänvisningsbestämmelse om undervisningen

På utbildning enligt denna lag tillämpas dessutom följande bestämmelser om undervisningen i lagen om grundläggande yrkesutbildning:


6) bestämmelserna i 23 § om försök dock så att det med tillstånd av Utbildningsstyrelsen är möjligt att avvika från examinas kompetensområden.

11 §
Hänvisningsbestämmelse om studerandes rättigheter och skyldigheter

På utbildning enligt denna lag tillämpas dessutom följande bestämmelser om studerandes rättigheter och skyldigheter i lagen om grundläggande yrkesutbildning:


4 kap.

Fristående examina som kan avläggas oberoende av hur yrkesskickligheten förvärvats

12 §
Fristående examina

Fristående examina är yrkesinriktade examina som avläggs genom att examinanden visar sin yrkesskicklighet vid sådana examenstillfällen som avses i 7 § 3 mom. Det är möjligt att delta i examenstillfällena oberoende av hur yrkesskickligheten har förvärvats. Genom fristående examina kan yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina avläggas.

En yrkesinriktad grundexamen och en yrkesexamen placerar sig på den kvalifikationsnivå som avses i 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer och en specialyrkesexamen på den kvalifikationsnivå som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten i den lagen.

12 a §
Definitioner av examina

I en yrkesinriktad grundexamen ska examinanden visa att han eller hon har breda grundläggande yrkesfärdigheter för olika uppgifter inom en bransch samt mer specialiserat kunnande och sådan yrkesskicklighet som arbetslivet kräver inom minst ett delområde.

I en yrkesexamen ska examinanden visa att han eller hon har sådan yrkesskicklighet i enlighet med arbetslivets behov som är djupare än den som krävs för grundexamen eller som gäller mer avgränsade arbetsuppgifter.

I en specialyrkesexamen ska examinanden visa att han eller hon har sådan yrkesskicklighet i enlighet med arbetslivets behov som innefattar djupa yrkeskunskaper eller mångprofessionellt kunnande.

12 b §
Examensstruktur

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om utbildningsområdena.

Genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet utfärdas bestämmelser om yrkesinriktade grundexamina och om de kompetensområden som ingår i dem, om yrkesexamina och specialyrkesexamina samt om fördelningen av examina enligt utbildningsområde. Genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet får bestämmelser utfärdas om de principer som används vid bestämmande av kompetensområdena och examensbenämningarna.

Utbildningsstyrelsen bereder förslag till ändringar av den examensstruktur som avses i 2 mom.

12 c §
Uppbyggnaden av examina

De fristående examina består av yrkesinriktade examensdelar.

I en examen eller ett kompetensområde inom examen ingår minst en obligatorisk examensdel och minst en valbar examensdel.

12 d §
Behörighet för fortsatta studier

Bestämmelser om den allmänna behörighet för fortsatta studier vid universitet och yrkeshögskolor som olika examina ger finns i 37 § i universitetslagen (558/2009) och i 20 § i yrkeshögskolelagen (351/2003).

12 e §
Skydd av namn på examina och examensbenämningar

Namn på examina och examenbenämningar som avses i denna lag får användas endast om examina som har avlagts enligt denna lag.

13 §
Examensgrunder

Utbildningsstyrelsen bestämmer examensgrunderna för varje examen som ingår i den examensstruktur som avses i 12 b §.

I examensgrunderna anges

1) kompetensområdena för yrkesexamina och specialyrkesexamina,

2) examensbenämningarna,

3) examens uppbyggnad av obligatoriska och valbara examensdelar, till den del det inte föreskrivs om dem i 12 c §, samt

4) kraven på yrkesskicklighet i examensdelarna och bedömningen av kunnandet.

15 a §
Bedömning av examinandens kunnande

Syftet med bedömningen av kunnandet är att ge information om examinandens kunnande samt säkerställa att kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna uppnås. Examinandens kunnande ska bedömas mångsidigt genom att kunnandet jämförs med det kunnande som anges i examensgrunderna.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om skalan för bedömning av kunnandet.

15 b §
Närmare bestämmelser och föreskrifter om betyg och intyg

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i de betyg och intyg som avses i 7 a och 9 a § och undertecknandet av dem samt om bilagorna till betygen och intygen. Utbildningsstyrelsen bestämmer närmare om vilka uppgifter som ska antecknas i betygen och intygen och bilagorna till dem.

16 §
Tillämpning av vissa bestämmelser i lagen om grundläggande yrkesutbildning

På utbildning och examina enligt denna lag tillämpas dessutom följande bestämmelser i lagen om grundläggande yrkesutbildning:


2) bestämmelserna i 24 b § 3 mom. om bedömning av den studerandes inlärning inom läroavtalsutbildning,Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

Examinander som inlett studier för en yrkesinriktad grundexamen före lagens ikraftträdande övergår när lagen träder i kraft till att avlägga examen enligt denna lag samt bestämmelser och föreskrifter som utfärdas med stöd av den.

Utbildningsstyrelsen ska ändra grunderna för yrkesexamina och specialyrkesexamina så att de stämmer överens med 12 c § i denna lag före den 1 augusti 2018. Om en examinand har inlett studier för yrkesexamen eller specialyrkesexamen i enlighet med examensgrunder som meddelats med stöd av de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande, har han eller hon efter ändringen av examensgrunderna rätt att under två års tid avlägga examen enligt de examensgrunder som gällde när studierna för examen inleddes.

RP 12/2014
KuUB 7/2014
RSv 88/2014

Helsingfors den 3 oktober 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.