783/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om förfarandet vid gottgörelse för dröjsmål vid rättegång

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om förfarandet vid gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (1109/2009) 1 och 2 § som följer:

1 §
Underrättelse om domstolsavgöranden

När en domstol bestämmer en gottgörelse enligt lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009), ska den utan dröjsmål lämna in en kopia av avgörandet till Statskontoret. I andra ärenden än i brottmål där allmänna åklagaren utför åtal ska kopian lämnas in i god tid innan besvärstiden utgår.

2 §
Betalning av gottgörelse

När det avgörande genom vilket gottgörelse har bestämts har vunnit laga kraft, ska domstolen utan dröjsmål lämna de uppgifter som är nödvändiga för betalningen av gottgörelsen och eventuella kostnadsersättningar till Statskontoret och Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

De bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande ska tillämpas på meddelande av domstolens avgörande och betalning av gottgörelse i ett ärende som väckts vid en domstol eller vid nämnden som avses i 2 § 1 mom. i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) före den 1 juni 2013.

  Helsingfors den 19 september 2014

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Överinspektör
Jennimari Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.