775/2014

Utfärdad i Helsingfors den 25 september 2014

Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 och 4 § i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets förfarande vid fasttagande, förvarande och avlivande av djur

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets förfarande vid fasttagande, förvarande och avlivande av djur (659/2005) 1 § och 4 § 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på fasttagande, förvarande och avlivande av djur under tjänsteutövning vid gränsbevakningsväsendet, om inte annat föreskrivs någon annanstans.

I 21 § i gränsbevakningslagen (578/2005) föreskrivs om de polisuppgifter för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet som ankommer på en gränsbevakningsman. I 2 kap. 16 § i polislagen (872/2011) föreskrivs om rätten att i polisuppgifter ta fast och avliva djur. Bestämmelser om en gränsbevakningsmans rätt att använda maktmedel i ett tjänsteuppdrag finns i 35 § i gränsbevakningslagen.

Jaktlagen (615/1993) och jaktförordningen (666/1993), som utfärdats med stöd av jaktlagen, innehåller bestämmelser om jakt samt om fångst och dödande av icke fredade djur, tillsyn över hundar och fångst och dödande av fridlysta däggdjur och fåglar. Bestämmelser om djurskydd finns i djurskyddslagen (247/1996) och djurskyddsförordningen (396/1996) som utfärdats med stöd av den. I lagen om transport av djur (1429/2006) föreskrivs om transport av djur.

4 §
Registrering, meddelande och intyg

Uppgifter om avlivningen ska meddelas till djurets ägare eller lagliga innehavare. Uppgifter om avlivande av vilt ska meddelas till jakträttshavaren med iakttagande av bestämmelserna i 39 § i jaktförordningen. Om avlivande av fredat vilt ska dessutom meddelas till jaktvårdsdistriktet och polisen. Bestämmelser om sändande av vilt till ett forskningsinstitut som bedriver viltforskning finns i 83 d § i jaktlagen.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

  Helsingfors den 25 september 2014

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Lagstiftningsråd
Jaana Heikkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.