766/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 septerber 2014

Lag om ändring av gentekniklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gentekniklagen (377/1995) 5 § 2 mom. och 6 § 2 mom., sådana de lyder, 5 § 2 mom. i lag 847/2004 och 6 § 2 mom. i lag 570/2014, som följer:

5 §
Gentekniknämnden

Nämndens medlemmar ska företräda åtminstone jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt miljöministeriet. I nämnden ska också finnas företrädare för etisk expertis.


6 §
Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrättningar

Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrättningar inom genteknikområdet är inom respektive verksamhetsområde Livsmedelssäkerhetsverket, Institutet för hälsa och välfärd, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Naturresursinstitutet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Finlands miljöcentral, Arbetshälsoinstitutet och dessutom Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 74/2014
EkUB 10/2014
RSv 84/2014

Helsingfors den 19 september 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.