764/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005) 3 § och 4 § 11 punkten som följer:

3 §
Förhållandet till annan lagstiftning

Hänvisas det någon annanstans i lagstiftningen till ackreditering eller därmed jämförbar bedömning av kompetens som görs av ackrediteringsenheten, ska denna lag tillämpas.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med


11) ackrediteringsenhet Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

De ackrediteringsbeslut som Mätteknikcentralens ackrediteringsenhet har meddelat innan denna lag trädde i kraft förblir i kraft i enlighet med villkoren för dem.

Ärenden som har anhängiggjorts för konstaterande av kompetensen hos organ som bedriver testning, kontroll, certifiering och kalibrering och som är anhängiga när denna lag träder i kraft ska behandlas och avgöras enligt denna lag.

RP 74/2014
EkUB 10/2014
RSv 84/2014

Helsingfors den 19 september 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.