752/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

Lag om ändring av sjöräddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjöräddningslagen (1145/2001) 2 § 13 och 17 punkten, 4 § 1 mom. och 2 mom. 5 punkten, 13 § 1 mom., 14 § 2 mom. 2, 3, 10 och 11 punkten, 21 § 2 mom. samt 22 och 23 §,

av dem 2 § 13 och 17 punkten, 4 § 1 mom. och 2 mom. 5 punkten, 14 § 2 mom. 2 och 3 punkten och 21 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1660/2009 och 23 § sådan den lyder i lag 380/2011, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 1660/2009, en ny 18 punkt, till 14 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1660/2009, en ny 12 punkt samt till lagen en ny 25 a § som följer:

2 §
Begrepp och definitioner

I denna lag avses med


13) akutvårdstjänst den helhet i vilken ingår brådskande vård i första hand utanför en hälso- och sjukvårdsinrättning, av en patient som plötsligt insjuknat eller skadats och vid behov transport av patienten till den enligt medicinsk bedömning mest ändamålsenliga vårdenheten,


17) COSPAS-SARSAT-systemet ett internationellt satellitsystem för efterspaning och räddning som via satellit förmedlar nödmeddelanden från sjöfartens eller luftfartens nödsändare eller från privata nödsändare,

18) räddningsväsendets specialutbildade insatsstyrka till sjöss (Maritime Incidence Response Group, MIRG) en specialstyrka som består av personal från räddningsväsendet som har specialutbildning och specialutrustning för särskilda situationer inom sjöräddningstjänsten.

4 §
Övriga myndigheter och aktörer som deltar i sjöräddning

Nödcentralsverket, Meteorologiska institutet, det lokala räddningsväsendet som avses i räddningslagen (379/2011), Trafiksäkerhetsverket, Trafikverket, polisen, försvarsmakten, social- och hälsovårdsmyndigheterna, Tullen och miljömyndigheterna (övriga sjöräddningsmyndigheter) är utöver gränsbevakningsväsendet skyldiga att utan ersättning delta i uppgifter inom sjöräddningstjänsten, om det är motiverat med tanke på de uppgifter som ingår i deras verksamhetsområden eller om det är behövligt med beaktande av hur allvarligt det kritiska läget är eller dess särskilda karaktär, och utförandet av uppgiften inte avsevärt äventyrar myndighetens utförande av någon annan viktig lagstadgad uppgift.

De övriga sjöräddningsmyndigheterna har följande uppgifter inom sjöräddningstjänsten:


5) det lokala räddningsväsendet, polisen och Tullen deltar i efterspanings- och räddningsverksamheten genom att ställa personal och materiel till förfogande; det lokala räddningsväsendet deltar i den specialutbildade insatsstyrkan till sjöss om det regionala räddningsväsendet och gränsbevakningsväsendet särskilt har avtalat om detta,


13 §
Uppgifter i sjöräddningsregistret

I syfte att upprätthålla sjöräddningstjänstens aktionsberedskap kan i sjöräddningsregistret föras in beredskaps-, identifierings- och kontaktuppgifter för personer som är beredda att sköta uppgifter inom sjöräddningstjänsten samt identifieringsuppgifter för sjöfartens och luftfartens nödsändare och för privata nödsändare och de kontaktuppgifter som innehavarna meddelat med tanke på olyckor.


14 §
Rätt att få uppgifter av myndigheter

Gränsbevakningsväsendet har rätt att oberoende av sekretessbestämmelserna avgiftsfritt få följande uppgifter som behövs för planeringen av sjöräddningstjänstens beredskap samt i kritiska lägen för att utföra uppgifter inom sjöräddningstjänsten:


2) uppgifter om nödmeddelanden och kritiska lägen ur nödcentralsdatasystemet, inbegripet polisens uppdragsregister, behövliga uppgifter med tanke på en persons egen säkerhet eller säkerheten i arbetet samt beredskaps- och positionsuppgifter om de myndighetsenheter som är verksamma till havs,

3) uppgifter om luftfartyg samt ägare och innehavare av luftfartyg ur luftfartygsregistret som förs av Trafiksäkerhetsverket och registret över luftfartens automatiska nödradiosändare som förs av en leverantör av flygtrafikledningstjänster,


10) uppgifter om fartygs- och godstrafiken ur Tullens datasystem samt behövliga uppgifter med tanke på en persons egen säkerhet eller säkerheten i arbetet,

11) de uppgifter från Befolkningsregistercentralen som avses i 13—17 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009),

12) behövliga uppgifter ur polisens personregister med tanke på en persons egen säkerhet eller säkerheten i arbetet.


21 §
Arvoden och ersättningar

För arbetsredskap, kläder och utrustning som har skadats eller förkommit i en uppgift inom sjöräddningstjänsten betalas ersättning av statens medel till den som

1) med stöd av skyldigheten enligt 10 § 2 mom. har vidtagit räddningsåtgärder på eget initiativ,

2) med stöd av 10 § 3 mom. har fått order att bistå i uppgifter inom sjöräddningstjänsten,

3) med stöd av 6 § 2 mom. deltar i uppgifter inom sjöräddningstjänsten som medlem av en frivillig förening eller någon annan sammanslutning,

4) deltar i en sjöräddningsövning som leds av gränsbevakningsväsendet.


22 §
Ansökan om arvode och ersättning

Arvode och ersättning som avses i 21 § ska sökas hos gränsbevakningsväsendet inom tre månader efter det att grunden för arvodet eller ersättningen uppstod. Ett villkor för utbetalning av ersättning för skadad, förkommen eller förstörd egendom är att skadan eller förlusten genast har anmälts till sjöräddningsledaren eller ledaren för sjöräddningsövningen.

23 §
Ersättning för olycksfall

För olycksfall som har drabbat någon i en uppgift inom sjöräddningstjänsten betalas ersättning av statens medel enligt samma grunder som för olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom, till den del den skadelidande inte har rätt till en minst lika stor ersättning enligt någon annan lag. Rätt att få ersättning har den som

1) med stöd av skyldigheten enligt 10 § 2 mom. har vidtagit räddningsåtgärder på eget initiativ,

2) med stöd av 10 § 3 mom. har fått order att bistå i uppgifter inom sjöräddningstjänsten,

3) med stöd av 6 § 2 mom. deltar i uppgifter inom sjöräddningstjänsten som medlem av en frivillig förening eller någon annan sammanslutning,

4) deltar i en sjöräddningsövning som leds av gränsbevakningsväsendet.

Ett ärende som gäller betalning av ersättning av statens medel med stöd av denna paragraf behandlas av Statskontoret. På behandlingen av olycksfallsärenden och sökande av ändring i beslut i ersättningsärenden tillämpas motsvarande bestämmelser i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), yrkessjukdomslagen (1343/1998) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991).

25 a §
Överklagande av tillståndsärenden som gäller användning av nödsignaler

Beslut enligt 25 § 2 mom. om tillstånd att använda nödsignaler får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

RP 220/2013
FvUB 19/2014
RSv 83/2014

  Helsingfors den 19 september 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.