751/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) 3 § 1 mom., den svenska språkdräkten i 9 § 1 mom. och i det inledande stycket i 9 § 3 mom., 9 § 3 mom. 2 punkten, 19 § 2 mom., 21 §, 28 § 1 mom. 7 punkten samt den finska språkdräkten i 46 § 2 mom.,

av dem 3 § 1 mom., den svenska språkdräkten i 9 § 1 mom. och i det inledande stycket i 9 § 3 mom. samt 9 § 3 mom. 2 punkten sådana de lyder i lag 1230/2013, 19 § 2 mom. sådant det lyder i lag 689/2009 samt 28 § 1 mom. 7 punkten sådan den lyder i lag 1182/2013, och

fogas till lagen nya 13 a, 13 b, 20 a och 34 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §
Gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem

Gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem är ett permanent personregister som är avsett för gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk och som förs med hjälp av automatisk databehandling. Delregister avsedda för riksomfattande bruk inom informationssystemet är

1) undersöknings- och handräckningsregistret,

2) registret för tillståndsärenden,

3) registret för övervakningsärenden,

4) gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott,

5) säkerhetsdataregistret,

6) registret för militärrättsvården,

7) registret för disciplinavgöranden.


9 §
Registret för övervakningsärenden

Registret för övervakningsärenden kan innehålla uppgifter som måste behandlas för att de åligganden som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen och som gränsbevakningsväsendet har enligt vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag ska kunna utföras.


I registret får även andra behövliga uppgifter som inhämtats för utförande av de i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen avsedda åligganden som gränsbevakningsväsendet har enligt vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag registreras enligt följande:


2) bilduppgifter som behövs för identifiering enligt 31 § i gränsbevakningslagen av personer som ska gripas för förebyggande eller utredning av brott på vilka kan följa fängelsestraff eller för väckande av åtal eller för verkställande av fängelsestraff (uppgifter för automatisk identifiering),


13 a §
Registret för militärrättsvården

Registret för militärrättsvården är ett permanent personregister som är avsett för gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk. Registret kan innehålla uppgifter som behöver behandlas för utredning av sådana brott som avses i 27 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014).

Av de uppgifter som gäller identiteten i fråga om den som är misstänkt för brott som utreds inom gränsbevakningsväsendet eller är föremål för förundersökning som görs av gränsbevakningsväsendet eller föremål för tvångsmedel och den som gjort anmälan, den som uppträder som vittne eller målsägande eller den som har något annat samband med ärendet får man i registret lagra sådana uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med registret. Sådana uppgifter är personens namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, militär grad, tjänstgöringsplats, arbetslivserfarenhet och tidigare anställningar, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller dödförklarats och de uppgifter som behövs för specificering av en juridisk person.

I registret får även annan information som erhållits i samband med tillämpningen av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten och som behövs för att undersökningsuppdrag enligt 27 § i den lagen ska kunna utföras, diarieföras och uppgiftssökning om dem kunna göras inom gränsbevakningsväsendet, registreras enligt följande:

1) numret på en anmälan om brott eller en anmälan om någon annan händelse, tid och plats för händelsen, anmälningstidpunkten, brottsbeteckningar och andra beteckningar, tidpunkten för åtalspreskription av det grövsta brottet, utredande förvaltningsenhet, utredarna, undersökningsläget, undersökningsledare, disciplinär förman, de beslut som fattats för att avsluta ärendet samt uppgift om avgörandet i ärendet,

2) uppgifter om tvångsmedel samt om förundersökningsfaser,

3) uppgifter om egendom som någon har förlorat genom brott, eller som har omhändertagits, för att egendomen ska kunna hittas och återställas till ägaren eller innehavaren,

4) uppgifter om en person, vilka inverkar på personens egen säkerhet eller på säkerheten i arbetet inom gränsbevakningsväsendet,

5) uppgifter om andra behövliga beskrivningar, förhållanden och specificeringar som har samband med gränsbevakningsväsendets förundersökningsuppdrag, åtgärder och det inträffade.

Av registret ska framgå vem som har registrerat en uppgift.

13 b §
Registret för disciplinavgöranden

Registret för disciplinavgöranden är ett riksomfattande permanent personregister som förvaltas av gränsbevakningsväsendet. Registret för disciplinavgöranden upprätthålls för registrering och övervakning av avgörandena i disciplinärenden som påförs i ett militärdisciplinförfarande, för utredning av tidigare disciplinbeslut och för upprätthållande av brotts- och påföljdsstatistik samt för registrering av avgörandena i ärenden som behandlats som militära rättegångsärenden vid domstol, inklusive disciplinstraff. Från registret kan behövliga uppgifter flyttas över till värnpliktsregistret i enlighet med vad som i värnpliktslagen föreskrivs om detta.

I registret för disciplinavgöranden registreras uppgifter om avgöranden som fattats i ett disciplinärt förfarande samt om ärenden som åklagare och domstolar har behandlat som ett militärt rättegångsärende, uppgifter om avgöranden som åklagaren fattat i ett militärt rättegångsärende samt om avgöranden i ett disciplinärt förfarande. Som uppgifter om avgörandena registreras namnet på den myndighet som behandlat ärendet, identifikationsuppgifter om ärendet och avgörandet, avgörandet eller uppgift om slutresultatet i ärendet samt uppgift om huruvida avgörandet vunnit laga kraft.

I fråga om ett avgörande i ett disciplinärt förfarande registreras utöver de uppgifter som avses i 2 mom. också de uppgifter som avses i 53 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten samt

1) när en part har delgetts beslutet,

2) uppgift om huruvida ändring har sökts och om beslut som har fattats med anledning av detta,

3) granskningsanteckningar och åtgärder som tillsynen över det disciplinära förfarandet har föranlett,

4) uppgifter om verkställigheten av påföljden.

I registret registreras en person som avses i 1 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten och som i ett militärdisciplinförfarande varit misstänkt för ett brott. Av de uppgifter som gäller en registrerad persons identitet får i registret införas personens namn, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, hemkommun och adress.

19 §
Uppgifter om personer i fordon som passerar den yttre gränsen

Föraren av ett fordon som anländer till eller avgår från Finland och passerar den yttre gränsen ska till gränskontrollmyndigheten vid in- respektive utresestället lämna uppgifter om personerna i fordonet. Befälhavaren för ett fartyg eller luftfartyg samt ägaren eller innehavaren av ett tåg eller något annat trafikmedel eller dennes företrädare ska till gränskontrollmyndigheten vid in- eller utresestället lämna en passagerar- och besättningsförteckning eller i övrigt uppgifter om trafikmedlets personal och passagerare samt övriga personer i trafikmedlet (passagerar- och besättningsförteckning), om inte uppgifterna redan har lämnats med stöd av 20 eller 20 a §. Uppgifterna kan lämnas genom teknisk anslutning.


20 a §
Transportörers skyldighet att lämna uppgifter om passagerare och besättning i fartygs- och tågtrafik

En fysisk eller juridisk person som bedriver yrkesmässig transport av personer eller varor sjövägen eller per järnväg ska lämna de uppgifter om passagerare och besättning som avses i 19 § 2 och 3 mom. till gränskontrollmyndigheten före ankomsten till gränskontrollen.

I tågtrafik ska uppgifterna lämnas senast när tåget har avgått från den sista station där passagerare stigit ombord på tåget. På skyldigheten att i fartygstrafik lämna förhandsuppgifter tillämpas bestämmelserna i kodexen om Schengengränserna samt andra bestämmelser och föreskrifter.

21 §
Påföljder för transportörer

Bestämmelser om den påföljdsavgift för åsidosättande av skyldigheten enligt 20 och 20 a § som tas ut hos en transportör finns i 179 § i utlänningslagen.

28 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna får gränsbevakningsväsendet lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd enligt följande:


7) till huvudstaben för förebyggande, avslöjande och utredning av brott som avses i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, för i säkerhetsutredningslagen (726/2014) avsedda säkerhetsutredningar och till den som ansvarar för värnpliktsregistret för i 96 § 1 mom. 7 punkten i värnpliktslagen avsedda uppdrag,


34 a §
Utplåning av uppgifter i registret för militärrättsvården och registret för disciplinavgöranden

På utplåning av uppgifter i registret för militärrättsvården och registret för disciplinavgöranden tillämpas vad som i 115 och 120 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten föreskrivs om utplåning av motsvarande uppgifter i försvarsmaktens informationssystem för militärrättsvården och register för disciplinavgöranden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. Lagens 20 a § tillämpas dock inte förrän sex månader har förflutit från lagens ikraftträdande.

Gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem ska vara sådant som denna lag föreskriver inom fyra år från lagens ikraftträdande.

RP 220/2013
FvUB 19/2014
RSv 83/2014

  Helsingfors den 19 september 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.