745/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

Lag om ändring av lagen om export av försvarsmateriel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om export av försvarsmateriel (282/2012) 25 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. samt 26 och 36 § som följer:

25 §
Uppgifter från myndigheter

För bedömningen av huruvida ett certifikat ska beviljas har försvarsministeriet trots sekretessbestämmelserna rätt att

1) av skyddspolisen eller huvudstaben få uppgifter om en i säkerhetsutredningslagen (726/2014) avsedd säkerhetsutredning av företag i fråga om sökanden,


Försvarsministeriet kan med samtycke av den som ansöker om certifikat begära att en säkerhetsutredning av företag inleds, om sökanden inte har en giltig säkerhetsutredning av företag.

26 §
Förutsättningar för att certifikat ska beviljas

Utifrån uppgifterna i ansökan enligt 24 §, i en säkerhetsutredning av företag enligt 25 § och en utredning av tillstånd enligt skjutvapenlagen ska försvarsministeriet bedöma sökandens tillförlitlighet och verksamhet inom området för produktion, export och import av försvarsmateriel, sökandens personalresurser och andra resurser samt överförings- och ex-porthanteringssystem. Den som utifrån ovan avsedda uppgifter bedöms komma att iaktta bestämmelserna och föreskrifterna om export och överföring av försvarsmateriel ska beviljas certifikat av försvarsministeriet.

36 §
Avgifter

En avgift tas ut för tillståndsbeslut, för certifikat jämte eventuell säkerhetsutredning av företag samt för registrering enligt denna lag. Bestämmelser om avgifternas storlek finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 57/2013
FvUB 16/2014
RSv 79/2014

  Helsingfors den 19 september 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.