705/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 augusti 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1144/2013) 6, 9, 12 och 15 § samt

fogas till förordningen en ny 17 a § som följer:

6 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) riksomfattande projekt som avses i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och i statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (829/2007),

2) anskaffning av utbildning inom lyftkransbranschen enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice,

3) uppgifter som statsbidragsmyndighet i fråga om internationella utställningar som avses i 6 § 1 punkten i statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010), med undantag för turismen och de kreativa branscherna samt

4) sakkunnigtjänster som gäller dammsäkerheten i dammar i vattendrag och vilka avses i dammsäkerhetslagen (494/2009).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, Sydöstra Finland och Mellersta Finland de myndighetsuppgifter för tillsyn över dammar i vattendrag som avses i dammsäkerhetslagen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Sydöstra Finland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna (1651/2009), strukturfondslagen (1401/2006) samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014),

2) de uppgifter som avses i lagen om stödjande av företagsverksamhet (1068/2000), i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006) och lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) med undantag av sådana understöd i uppfinningsärenden som avses ovan i 4 § 1 mom. 4 punkten.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings- trafik- och miljöcentralen i Tavastland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland de uppgifter som gäller samordningen av hanteringen av översvämningsriskerna i Vanda ås avrinningsområde och vilka avses i lagen om hantering av översvämningsrisker.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland sådana uppgifter i anslutning till fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske, lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik, lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen, lagen om samfälligheter, vattenlagen, lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och miljöskyddslagen som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen.

9 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen uppgifter enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder och avfallslagen och andra sådana uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten, vatten- och avloppsarbeten samt vattendrags- och avfallshanteringsarbeten som hör till         närings-, trafik- och miljöcentralen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax även inom verksamhetsområdet för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Savolax och Norra Karelen följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna, strukturfondslagen samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten samt

2) de uppgifter som avses i lagen om stödjande av företagsverksamhet och lagarna om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet med undantag av sådana understöd i uppfinningsärenden som avses ovan i 4 § 1 mom. 4 punkten.

12 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland, på det sätt som miljöministeriet närmare bestämmer, inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler sådana samordnings- och sakkunniguppgifter till stöd för miljöfostran som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, Södra Österbotten och Österbotten med undantag av landskapet Åland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna, strukturfondslagen samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten samt

2) de uppgifter som avses i i lagen om stödjande av företagsverksamhet och lagarna om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet med undantag av sådana understöd i uppfinningsärenden som avses ovan i 4 § 1 mom.  

15 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Kajanaland och Lappland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna, strukturfondslagen samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten,

2) de uppgifter som avses i lagen om stödjande av företagsverksamhet och lagarna om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet med undantag av sådana understöd i uppfinningsärenden som avses ovan i 4 § 1 mom. 4 punkten,

 3) sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter enligt landsvägslagen (503/2005) som gäller konkurrensutsättningen av regionala entreprenader och upphandlingsbeslut avseende skötseln av landsvägarna,

4) uppgifter som gäller utbetalning och återkrav av lönesubventioner, startpengar och tilläggsstöd som betalas med stöd av lagen om arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), uppgifter som gäller kontroll av användningen av anslag som anvisats statliga ämbetsverk eller inrättningar och uppgifter som gäller beviljande, utbetalning och återkrav av statliga ersättningar som betalas med stöd av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter i anslutning till yrkesinriktad utbildning och vuxenutbildning,

2) uppgifter enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder och avfallslagen och andra uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten, vatten- och avloppsarbeten samt vattendrags- och avfallshanteringsarbeten,

3) uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt,

4) uppgifter som gäller samordningen av hanteringen av översvämningsrisker i Ule älvs avrinningsområde enligt lagen om hantering av översvämningsrisker.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland sådana till närings-, trafik-, och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller anskaffning av utbildning inom markbyggnads- och transportbranschen enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

17 a §
Fastställande av närings-, trafik- och miljöcentral i vissa ärenden

Uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna, strukturfondslagen samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och uppgifterna enligt lagen om stödjande av företagsverksamhet och lagarna om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet sköts vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, Södra Savolax, Mellersta Finland eller Norra Österbotten, beroende på inom vilken centrals verksamhetsområde enligt 6 § 3 mom., 9 § 2 mom., 12 § 2 mom. och 15 § 1 mom. projektet huvudsakligen genomförs.

De närings-, trafik- och miljöcentraler i Tavastland, Södra Savolax, Mellersta Finland eller Norra Österbotten inom vilkas verksamhetsområde projektet genomförs kan också sinsemellan komma överens om vilken närings-, trafik- och miljöcentral som ska sköta projektet.

 Om centralerna inte når samförstånd om vilken central som ska sköta projektet, bestämmer arbets- och näringsministeriet vilken central som ska sköta det.


Denna förordning träder i kraft den 15 september 2014.

Helsingfors den 28 augusti 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.