704/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 augusti 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Statens kärnavfallshanteringsfond

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Statens kärnavfallshanteringsfond (161/2004) 3 §, 4 § 2, 5, 9, 11—13, 17 och 18 punkten, 8 § 1 mom., 9 §, 10 § 3 mom., 11 § 1 mom. och 13 § 1 och 3 mom. som följer:

3 §

Förvaltningen av Statens kärnavfallshanteringsfond sköts av direktionen och verkställande direktören. Verkställande direktören kan ha en ställföreträdare.

Fondens direktion har en ordförande och tre andra medlemmar, som statsrådet kallar för tre kalenderår i sänder. Av de sistnämnda medlemmarna ska en representera finansministeriet, en arbets- och näringsministeriet och en Statskontoret. Statsrådet förordnar en av dessa medlemmar till vice ordförande i direktionen.

Fondens verkställande direktör och verkställande direktörens ställföreträdare utnämns av statsrådet.

Vad som i denna förordning föreskrivs om verkställande direktören ska också tillämpas på dennes ställföreträdare.

4 §

Direktionen skall


2) fatta beslut om de åtgärder som avses i 48—50 § i kärnenergilagen och om vilka det inte har föreskrivits att de ankommer på statsrådet eller arbets- och näringsministeriet,


5) i de fall som avses i 52 § 2 mom. i kärnenergilagen sköta överföringen av medel från Reserveringsfonden till statsverket och komma in med förslag till arbets- och näringsministeriet om beloppet av de medel och ersättningar som vid respektive tidpunkt ska återföras från statsverket till Reserveringsfonden,


9) vid behov göra framställning hos arbets- och näringsministeriet om allmänna villkor för de lån som beviljas ur Reserveringsfonden,


11) på framställning från arbets- och näringsministeriet besluta om fördelningen av de medel som avses i 53 d § 1 mom. i kärnenergilagen för finansiering av forskningsprojekt,

12) på framställning från arbets- och näringsministeriet besluta om att inte dela ut medel som avses i 53 c § 3 mom. i kärnenergilagen och som är utdelbara, om att de ska återbetalas och om återkrav av finansiering som i enlighet med 53 e § 3 mom. i kärnenergilagen har beviljats för ett forskningsprojekt,

13) på framställning från arbets- och näringsministeriet besluta om hur den samordning som anknyter till forskningsprojekten ska organiseras,


17) årligen godkänna Statens kärnavfallshanteringsfonds verksamhets- och ekonomiplan för de fem följande åren; planen består av en verksamhets- och ekonomiplan som gäller Reserveringsfonden samt verksamhets- och ekonomiplaner för Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden vilka grundar sig på framställning från arbets- och näringsministeriet,

18) årligen till arbets- och näringsministeriet lämna en redogörelse för Statens kärnavfallshanteringsfonds verksamhet under det föregående kalenderåret samt också andra kalkyler och uppgifter som ministeriet behöver.

8 §

Arvodena för verkställande direktören för Statens kärnavfallshanteringsfond och för medlemmarna i direktionen fastställs av arbets- och näringsministeriet. Lönerna till den övriga personalen bestäms av verkställande direktören inom ramen för fondens budget.


9 §

Statens kärnavfallshanteringsfonds budget, som består av Reserveringsfondens, Kärnsäkerhetsforskningsfondens och Kärnavfallsforskningsfondens budgetdelar, fastställs av arbets- och näringsministeriet sedan ärendet har undergått förberedande behandling i statsrådets finansutskott. Innan budgeten behandlas i finansutskottet ska arbets- och näringsministeriet begära in utlåtande om den budgetdel som gäller Reserveringsfonden av de avfallshanteringsskyldiga som har rätt att av Reserveringsfonden få sådana lån som avses i 52 § 1 mom. i kärnenergilagen.

Till de budgetdelar som ingår i Statens kärnavfallshanteringsfonds budget ska fogas en utredning om hur stor den personal är som ska avlönas respektive år, samt om i vilken mån avsikten är att fondens uppgifter ska utföras som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet och i vilken utsträckning syftet är att fonden ska använda arbets- och näringsministeriets lokaliteter och inventarier och andra prestationer och tjänster av ministeriet, liksom de kostnader detta medför för ministeriet och hur ministeriet kommer att ersättas för dem.

Direktionens uppgifter kan inte utföras som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet.

10 §

Statens kärnavfallshanteringsfonds bokslut fastställs av arbets- och näringsministeriet sedan ärendet undergått förberedande behandling i statsrådets finansutskott.

11 §

Arbets- och näringsministeriet tillsätter årligen två revisorer för att granska Statens kärnavfallshanteringsfonds förvaltning, ekonomi och konton. Den ena revisorn ska vara en sådan OFR-revisor som avses i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) och den andra en sådan CGR-revisor som avses i revisionslagen (459/2007). CGR-revisorn ska tillsättas på förslag av sådana avfallshanteringsskyldiga som har rätt att få ett sådant lån från Reserveringsfonden som avses i 52 § 1 mom. i kärnenergilagen. I det fall att de avfallshanteringsskyldiga inte kan enas om förslaget, ska som revisor tillsättas någon av de föreslagna.


13 §

Upptäcker en revisor under räkenskapsperioden något betydande som måste påtalas om förvaltningen och ekonomin hos den sammanslutning som granskas, ska detta utan dröjsmål meddelas fondens direktion och arbets- och näringsministeriet.


Revisorernas arvoden fastställs av arbets- och näringsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

  Helsingfors den 28 augusti 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Konsultativ tjänsteman
Jaana Avolahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.