692/2014

Utfärdad i Helsingfors den 22 augusti 2014

Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om Energimyndigheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Energimyndigheten (870/2013) 1 § 2 mom. 15 punkten och 3 mom. 6 punkten, av dem 1 § 3 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag 650/2014 samt

fogas till 1 § 2 mom. en ny 16 punkt och till 3 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 650/2014, en ny 7 punkt samt till 4 § 2 punkten, sådan den lyder delvis ändrad i lag 650/2014, en ny underpunkt i som följer:

1 §
Uppgifter

Energimyndigheten sköter de uppgifter som föreskrivits för myndigheten i


15) lagen om kompensationsområden för vindkraft (490/2013),

16) lagen om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen (684/2014).

Energimyndigheten ska sköta de uppgifter som ankommer på den nationella energitillsynsmyndigheten enligt


6) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, nedan Remit-förordningen, samt enligt delegerade rättsakter och genomföranderättsakter som antagits med stöd av den,

7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009, nedan energiinfrastrukturförordningen.


4 §
Överdirektörens uppgifter

Överdirektören har till uppgift att


2) avgöra ärenden som ska avgöras av Energimyndigheten enligt


i) energiinfrastrukturförordningen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 75/2014
EkUB 11/2014
RSv 77/2014
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 (32013R0347); EUT L 115, 25.4.2013, s. 39

Helsingfors den 22 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.