691/2014

Utfärdad i Helsingfors den 22 augusti 2014

Lag om ändring av 1 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Om ett energiprojekt av gemensamt intresse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 förutsätter ett inlösningstillstånd enligt 5 §, ska på behandlingen av ärendet utöver denna lag tillämpas nämnda förordning av Europaparlamentet och rådet samt lagen om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen (684/2014).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 75/2014
EkUB 11/2014
RSv 77/2014
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 (32013R0347); EUT L 115, 25.4.2013, s. 39

Helsingfors den 22 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.