683/2014

Utfärdad i Helsingfors den 22 augusti 2014

Lag om ändring av lagen om statliga exportgarantier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statliga exportgarantier (422/2001) 2 § 2 mom., 3 § 3 punkten och 13 §, av dem 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 793/2012, samt

fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

 2 §
Tillämpningsområde

Exportgaranti beviljas för den förlustrisk som kan uppstå i samband med export, investeringar i utlandet eller sådana inhemska investeringar vars ändamål är att främja exporten.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


3) exportgaranti sådana avtal eller förbindelser för vilka staten ansvarar och vilka ingås eller ges i form av direkt försäkring, återförsäkring, proprieborgen, fyllnadsborgen eller annan ansvarsförbindelse och som gäller

a) export,

b) investeringar i utlandet, eller

c) inhemska investeringar vars ändamål är att främja exporten.

5 a §
Risker som ska täckas vid inhemska investeringar

Exportgaranti kan av särskilda skäl beviljas för ersättande av en sådan förlust i anslutning till inhemska investeringar enligt 3 § 3 punkten underpunkt c som uppstår till följd av finansiering i form av främmande kapital eller borgen och som beror på att en avtalspart, den som gett en förbindelse eller en förmånstagare som inte är garantitagare, bryter mot eller underlåter att uppfylla villkoren i ett avtal eller en förbindelse eller blir insolvent.

13 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om de principer som ska följas i exportgarantiverksamheten och som gäller

1) fastställande av hur den ekonomiska utvecklingen i Finland, vilken avses i 1 §, ska främjas (förekomsten av ett finländskt intresse),

2) förutsättningarna för att en sådan kommersiell risk som avses i 5 § 2 mom. ska kunna täckas i fråga om en investering i utlandet,

3) förutsättningarna för att en sådan kommersiell risk som avses i 5 a § ska kunna täckas i fråga om en inhemsk investering,

4) bedömning av exportgarantiprojekts miljökonsekvenser och andra konsekvenser,

5) förutsättningar och förfaranden för arbets- och näringsministeriets beslut enligt 6 § 2 mom.,

6) avgifter som ska tas ut för exportgarantier,

7) andra allmänna riktlinjer med anknytning till exportgarantiprodukter, risker och prissättning än de som avses i 1—6 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 72/2014
EkUB 8/2014
RSv 78/2014

Helsingfors den 22 augusti 2014

Republikens president
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.