651/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av 71 § i lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 71 § 1 mom. 11 a-punkten och 11 b-punkten, sådana de lyder, 71 § 1 mom. 11 a-punkten i lag 254/2013 och 11 b-punkten i lag 593/2013, samt

fogas till 71 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 194/2011, 752/2012, 254/2013, 593/2013 och 611/2014 en ny 11 c-punkt som följer:

71 §
Rätt och skyldighet att lämna ut information

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Finansinspektionen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information till


11 a) Energimyndigheten för att den ska kunna fullgöra de uppgifter som avses i auktioneringsförordningen och utöva tillsyn över derivatmarknaden för utsläppsrätter, elmarknaden eller naturgasmarknaden,

11 b) Konkurrens- och konsumentverket för skötseln av dess tillsynsuppgifter i anslutning till konkurrensärenden, om informationen gäller affärstransaktioner som hänför sig till leverans- och derivatavtal för el eller naturgas och som el- eller naturgasleverantören ska bevara,

11 c) byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och myndigheter i andra EES-stater som har till uppgift att utöva tillsyn över el- och naturgasmarknaden,Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 50/2014
EkUB 7/2014
RSv 75/2014
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 (32011R1227); EUT L 326, 8.12.2011, s. 1

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.