650/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om Energimyndigheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Energimyndigheten (870/2013) 1 § 3 mom. 5 punkten och

fogas till 1 § 3 mom. en ny 6 punkt och till 4 § 2 punkten en ny underpunkt h som följer:

1 §
Uppgifter

Energimyndigheten ska sköta de uppgifter som ankommer på den nationella energitillsynsmyndigheten enligt


5) kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, nedan naturgasmarknadsdirektivet,

6) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, nedan REMIT-förordningen, samt delegerade akter och genomförandeakter som antagits med stöd av den.


4 §
Överdirektörens uppgifter

Överdirektören har till uppgift att


2) avgöra ärenden som ska avgöras av Energimyndigheten enligt


h) REMIT-förordningen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 50/2014
EkUB 7/2014
RSv 75/2014

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.