639/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999) 2 § 1 mom. 1 punkten, 6 § 4 mom. och 9 §, sådana de lyder, 2 § 1 mom. 1 punkten i lag 768/2012, 6 § 4 mom. i lag 1369/2010 och 9 § i lag 1248/2011, som följer:

2 §
Definitioner

Med avvecklingssystem avses i denna lag ett på regler grundat system

1) som en centralbank, ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014), en clearingorganisation som avses i 1 kap. 3 § 8 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012) eller en motsvarande utländsk sammanslutning förvaltar på egen hand eller tillsammans med andra i denna punkt avsedda sammanslutningar, eller


6 §
Nettning vid insolvensförfarande i fråga om kreditinstitut

Det som i 1 mom. föreskrivs om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet tillämpas på sådant temporärt avbrytande av verksamheten vid en filial till ett tredjelands kreditinstitut som avses i 19 kap. 8 § i kreditinstitutslagen.

9 §
Underrättelse om inledande av insolvensförfarande mot deltagare i avvecklingssystem

Den domstol eller myndighet av annat slag som har fattat ett beslut om inledande av insolvensförfarande i fråga om en deltagare i ett avvecklingssystem ska utan dröjsmål underrätta finansministeriet, Finansinspektionen och Finlands Bank om sitt beslut. Finansinspektionen ska utan dröjsmål sända meddelande om beslutet till den som upprätthåller avvecklingssystemet i fråga, till Europeiska systemrisknämnden, till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt till de behöriga myndigheter som de andra staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har uppgett för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Finansinspektionen ska efter inspektionen fått kännedom om att insolvensförfarande har inletts mot deltagare i ett avvecklingssystem som finns i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan dröjsmål underrätta de finansmarknadsaktörer som avses i 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) och för vilkas intressen eller rättigheter det kan vara relevant att få information, samt vid behov finansministeriet och Finlands Bank om det.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014
EkUB 6/2014
RSv 62/2014

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.