627/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 2 kap. 5 § 2 mom. 7 och 9 punkten, 6 § 4 mom. 2 och 4 punkten, 8 kap. 5 § 2 mom. 2 punkten, 14 kap. 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 23 kap. 3 § 1 mom., och

fogas till 22 kap. 2 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

2 kap.

Definitioner

5 §
Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning

I denna lag avses med


7) kreditinstitutsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG,


9) EU:s tillsynsförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,


6 §
Definitioner med anknytning till finansmarknadslagstiftningen

I denna lag avses med


2) värdepapperisering den värdepapperisering som avses i artikel 4.1.61 i EU:s tillsynsförordning,


4) utländskt EES-kreditinstitut ett sådant utländskt EES-kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 3 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014).

8 kap.

Riskhantering

5 §
Värdepapperiserade tillgångsposter

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på


2) indexbaserade arrangemang som uppfyller de villkor som föreskrivs i artikel 405.4 i EU:s tillsynsförordning.

14 kap.

Auktorisation att verka som förvaringsinstitut

1 §
Förvaringsinstitut

Följande företag får vara förvaringsinstitut för en AIF-fond:

1) ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen eller en filial till ett sådant utländskt EES-kreditinstitut som avses i 3 mom. i den paragrafen,

2) ett värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster och vars kapitalbas alltid ska uppgå till minst det startkapital som anges i artikel 28.2 i kreditinstitutsdirektivet eller en filial till ett sådant utländskt EES-värdepappersföretag som har auktoriserats på motsvarande sätt som enligt 3 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster i någon annan stat än Finland och som även tillhandahåller förvaring av finansiella instrument enligt 1 kap. 11  § 9 punkten i lagen om investeringstjänster och som alltid har en kapitalbas motsvarande minst det startkapital som anges i artikel 28.2 i kreditinstitutsdirektivet,


22 kap.

Påföljder och överklagande

2 §
Påföljdsavgift

Bestämmelser och beslut som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som nämns i 1 och 2 mom., dessutom 7 kap. 9 § som gäller skyldighet att anmäla förvärv och avyttring av aktier samt beslut om förbud mot förvärv av ägarandelar enligt 32 a § i lagen om Finansinspektionen och beslut om begränsning av aktiebaserade rättigheter enligt 32 c § i den lagen.


23 kap.

Övergångsbestämmelser

3 §
Förvaringsinstitut

Trots bestämmelserna i 14 kap. 1 § kan ett utländskt EES-kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 3 mom. i kreditinstitutslagen med Finansinspektionens tillstånd utses till förvaringsinstitut till och med den 22 juli 2017. Det utländska EES-kreditinstitutet ska i så fall iaktta de bestämmelser om genomförande av artikel 21 i AIFM-direktivet som utfärdats i den EES-stat där institutet har sitt säte.Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014
EkUB 6/2014
RSv 62/2014

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.