624/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av 1 kap. 2 § och 2 kap. 12 § i lagen om handel med finansiella instrument

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012) 1 kap. 2 § 8 punkten och 2 kap. 12 § 1 och 3 mom. som följer:

1 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


8) marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel börser, i lagen om investeringstjänster avsedda värdepappersföretag och filia-ler till tredjeländers värdepappersföretag och i kreditinstitutslagen (610/2014) avsedda kreditinstitut och filialer till tredjeländers kreditinstitut som i Finland driver en multilateral handelsplattform,


2 kap.

Börsverksamhet

12 §
En börs bindningar

En betydande bindning mellan en börs och en annan juridisk person eller en fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över börsen. En effektiv tillsyn får heller inte hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter som i ett tredjeland ska tillämpas på fysiska eller juridiska personer med sådana bindningar.


Med betydande bindningar avses i denna paragraf nära förbindelser enligt artikel 4.1.38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014
EkUB 6/2014
RSv 62/2014

  Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.