618/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statens säkerhetsfond (379/1992) 11 a § 1 mom. 2 punkten, 12 a § 4 mom., 14 § 1 mom. och 19 a § 1 mom.,

sådana de lyder, 11 a § 1 mom. 2 punkten i lag 603/2010, 12 a § 4 mom. i lag 1371/2010 samt 14 § 1 mom. och 19 a § 1 mom. i lag 126/2007, som följer:

11 a §
Åläggande att ansöka om stöd

Statsrådet kan ålägga en bank med koncession i Finland eller dess holdingföretag att till fonden lämna in en ansökan för att få finansiellt stöd som statsrådet anser behövligt, om


2) banken inte kan föreslå tillräckliga åtgärder för att dess kapitaltäckning och konsoliderade kapitaltäckning ska nå upp till eller hållas på en nivå som förutsätts i kreditinstitutslagen (610/2014) och det inte utan statligt finansiellt stöd är möjligt att trygga bankens kapitaltäckning och konsoliderade kapitaltäckning, och


12 a §
Täckande av en stödtagande banks förluster samt andra särskilda stödvillkor

I stödvillkoren ska dessutom anges de högsta ersättningar som betalas till den stödtagande bankens ledning, om detta behövs för att målen för kreditinstitutens ersättningssystem enligt 8 kap. 3 § i kreditinstitutslagen ska kunna uppnås.

14 §
Beslut om stödåtgärder

Finansministeriet beslutar om frågor som gäller stödåtgärder, om det inte har uppdragits åt statsrådets allmänna sammanträde att besluta om dessa.


19 a §
Särskilda bestämmelser om bolag

På aktier i egendomsförvaltningsbolag och andra bolag som avses i 1 § 4 mom. samt på aktier i bolag som dessa äger tillämpas inte 24 § 1 mom. i lagen om statsbudgeten (423/1988) och inte heller lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007). På egendomsförvaltningsbolag tillämpas utöver den gällande lagstiftningen om aktiebolag vad som i 15 kap. 1—3 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om kundskydd, i 15 kap. 14 och 15 § i den lagen om tystnadsplikt och i 21 kap. 4 § i den lagen om brott mot tystnadsplikten samt vad som i 33 a § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) föreskrivs om vite.Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014
EkUB 6/2014
RSv 62/2014

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.