617/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av 1 och 16 § i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet (1509/2001) 1 §, sådan den lyder i lag 125/2007, samt

fogas till 16 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådana inlåningsbanker (bank) som avses i 1 kap. 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014).

Dessutom tillämpas 1, 2—10 och 15 § samt 16 § 1 och 3 mom. i denna lag på utländska EES-filialer som avses i 6 § 16 punkten i lagen om Finansinspektionen (878/2008). Med avvikelse från 3 § i denna lag är Finansinspektionen behörig myndighet att besluta om temporärt avbrytande av en filials verksamhet.

16 §
Avbrottets upphörande

Trots vad som föreskrivs ovan i denna paragraf upphör ett avbrott i en utländsk EES-filials verksamhet då myndigheten i filialens hemstat beslutar att omstruktureringsåtgärder enligt 19 kap. 1 § 1 punkten i kreditinstitutslagen eller likvidationsförfarande enligt 19 kap. 1 § 2 punkten i den lagen ska inledas i det kreditinstitut som filialen hör till.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014
EkUB 6/2014
RSv 62/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (32013L0036); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 338-436
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (32013R0575); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 1-337

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.