613/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) 1 § 2 mom., 6 § 2 och 4 mom., 9 § 4 mom., 10 och 23 § samt 25 § 2 mom.,

sådana de lyder, 1 § 2 mom., 6 § 2 och 4 mom., 10 § och 23 § samt 25 § 2 mom. i lag 122/2007 och 9 § 4 mom. i lag 760/2012, samt

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

1 §

På kreditinstitut tillämpas aktiebolagslagen (624/2006), om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i kreditinstitutslagen (610/2014). På kapitallån som emitterats av ett kreditinstitut ska inte tillämpas 12 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten eller 2 § 2 mom. i aktiebolagslagen. På sparbanksaktiebolag som avses i sparbankslagen (1502/2001) tillämpas dessutom sparbankslagen samt på andelsbanksaktiebolag som avses i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) den lagen. På kreditinstitut som bedriver hypoteksbanksverksamhet enligt lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010) tillämpas dessutom vad som föreskrivs i den lagen.

2 a §

Ett kreditinstituts styrelse ska ha minst tre medlemmar.

Kreditinstitutet ska ha en verkställande direktör och en ställföreträdare för denne.

6 §

Av ett meddelande som avses i 1 mom. ska framgå att i det fall att en insättares sammanlagda inlåning i de kreditinstitut som deltar i fusionen överstiger den maximigräns för insättningsgarantin som anges i 14 kap. 8 § i kreditinstitutslagen, ska på insättningsgarantin tillämpas 14 kap. 15 § i den lagen. Insättaren har rätt att inom sex månader från mottagandet av meddelandet, trots de ursprungliga avtalsvillkoren, säga upp inlåning som enligt 14 kap. 8 § i kreditinstitutslagen helt eller delvis faller utanför insättningsgarantin. Vad som föreskrivs i detta moment ska inte tillämpas, om de överlåtande inlåningsbankerna på det sätt som avses i 14 kap. 8 § 6 mom. i kreditinstitutslagen betraktas som en enda inlåningsbank vid tillämpning av den övre gräns som avses i 1 mom. i den paragrafen.


Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om insättare och insättares uppsägningsrätt i samband med fusion gäller på motsvarande sätt vid flyttning av kreditinstitutets säte till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt en fusion vid vilken det övertagande kreditinstitutet registreras i någon annan stat. En insättare har uppsägningsrätt, om inlåning som omfattas av en i kreditinstitutslagen föreskriven insättningsgaranti efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgarantin. I sitt meddelande till insättaren ska kreditinstitutet redogöra för de ändringar som kommer att ske i uppgifter som har lämnats med stöd av 14 kap. 11 § i kreditinstitutslagen.


9 §

Vad som i 17 kap. 16 § 6 mom. i aktiebolagslagen föreskrivs om det ursprungliga bolagets skulder tillämpas inte på sådana skulder eller delar av skulder som kan ersättas ur den i 14 kap. i kreditinstitutslagen avsedda insättningsgarantifonden eller ur den i 11 kap. i lagen om investeringstjänster (747/2012) avsedda ersättningsfonden.

10 §

Vad som i 14 kap. 2—5 § samt 17 kap. 6, 7 och 15 § i aktiebolagslagen föreskrivs om borgenärer ska vid tillämpningen av detta kapitel tillämpas i fråga om den för vilken kreditinstitutet har ställt borgen eller ingått någon annan jämförbar förbindelse eller den som på grund av ett derivatavtal med kreditinstitutet kan få en penningfordran, om förbindelsen övergår på någon annan än ett annat kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen.

23 §

Om en affärsbanks egendom har avträtts till konkurs behöver insättarna inte anmäla eller bevaka sina tillgodohavanden på inlåningskonton, om inte annat följer av 24 § 2 mom. Vad som i denna paragraf föreskrivs om insättare ska inte tillämpas på insättningsgarantifonden då insättarnas rättigheter har övergått till den med stöd av 14 kap. 8 § 7 mom. i kreditinstitutslagen.

25 §

Finansinspektionen har, om den anser att insättarnas intresse kräver det, rätt att trots 22 kap. 6 och 7 § i aktiebolagslagen väcka skadeståndstalan för kreditinstitutets räkning mot en person eller ett företag som avses i 21 kap. 1 § i kreditinstitutslagen.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014
EkUB 6/2014
RSv 62/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (32013L0036); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 338-436
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (32013R0575); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 1-337

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.