584/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av 42 och 49 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 42 § och 49 § 2 mom. som följer:

42 §
Myndighetens rätt att få upplysningar

Jord- och skogsbruksministeriet, attesterande organ som avses i 39 §, Livsmedelssäkerhetsverket, Lantmäteriverket, närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken, Statens ämbetsverk på Åland och kommunernas myndigheter har trots sekretessbestämmelserna rätt att få sådana uppgifter ur ett register som behövs för att de ska kunna sköta de uppgifter i fråga om Europeiska unionens direktstöd som de har enligt lag.

49 §
Rådgivningsregister

Rådgivningsregistret förs av Landsbygdsverket. Utöver den registeransvarige har kommunernas myndigheter rätt att använda registret. Livsmedelssäkerhetsverket och närings-, trafik- och miljöcentralerna har trots sekretessbestämmelserna rätt att få uppgifter ur registret genom en teknisk anslutning. Innan uppgifter lämnas ut genom en teknisk anslutning ska mottagaren redogöra för hur uppgifterna kommer att skyddas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 34/2014
JsUB 9/2014
RSv 63/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.