580/2014

Utfärdad i Nådendal 27 juni 2014

Lag om ändring av lagen om Lantmäteriverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Lantmäteriverket (900/2013) 2—4, 11 och 14 § som följer:

2 §
Uppgifter

Lantmäteriverket ska

1) sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten samt föra register över fastigheter,

2) sörja för inskrivningsärenden som gäller fastigheter samt föra lagfarts- och inteckningsregistret,

3) sörja för allmänna kartverksarbeten och förvalta det riksomfattande datasystemet för topografiska data och flygbilder, främja en ändamålsenlig kartläggning och kartproduktion samt överlåta, publicera och distribuera kartuppgifter och andra uppgifter som hör till dess ansvarsområde,

4) producera informationsförvaltningstjänster för ämbetsverk och inrättningar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde samt för organ som sköter offentliga uppgifter,

5) följa utvecklingen inom sitt fackområde och delta i det internationella samarbetet,

6) sörja för att dess fackområde utvecklas och sköta övriga uppgifter som ankommer på verket enligt vad som särskilt föreskrivs eller som jord- och skogsbruksministeriet har förordnat verket att sköta.

Dessutom ska Lantmäteriverket

1) bedriva vetenskaplig forskning inom geodesi, positionering, navigering, geoinformatik, kartografi, geografisk informationsteknik, fotogrammetri, laserskanning och fjärranalys,

2) ha hand om geodetisk och fotogrammetrisk metrologi, metrologi för laserskanning samt övrig metrologi som gäller geografisk information,

3) utföra landsomfattande geodetiska grundmätningar, upprätthålla mätnormaler i fråga om geodetiska och fotogrammetriska mätningar samt vara nationellt mätnormallaboratorium för längd och för acceleration vid fritt fall,

4) utveckla och prova metoder och utrustning som används inom geodesi, geografisk informationsteknik, positionering och fjärranalys samt främja ibruktagandet av dessa,

5) stödja förvaltningen och utvecklingen av infrastrukturen för geografisk information,

6) publicera uppgifter om sina undersökningsresultat och främja användningen av dessa.

Lantmäteriverket kan på beställning utföra uppdrag som hör till dess ansvarsområde och producera branschspecifika informationsförvaltningstjänster också för andra organ än de som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten. Dessutom kan verket enligt avtal som ingåtts med en kommun fullgöra uppgifter som enligt vad som föreskrivs ska skötas av kommunens fastighetsingenjör eller som denne har förordnats att sköta.

Lantmäteriverket har rätt att ta emot donationer för sin verksamhet och för särskilda undersökningar.

3 §
Organisation

Lantmäteriverket har en centralförvaltning vars förvaltningsort är Helsingfors.

De enheter som är underställda centralförvaltningen är

1) produktionsenheten,

2) enheten för allmän förvaltning,

3) it-servicecentralen,

4) centralen för geografisk information.

Enheternas verksamhetsområde är hela landet.

Bestämmelser om Lantmäteriverkets servicepunkter utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. På Åland finns en egen servicepunkt.

4 §
Enheternas uppgifter

De uppgifter som föreskrivs för Lantmäteriverket sköts enligt följande:

1) uppgifterna som avses i 2 § 1 mom. 1—3 punkten sköts av produktionsenheten,

2) uppgifterna som avses i 2 § 2 mom. sköts av centralen för geografisk information,

3) uppgifterna som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten sköts av it-servicecentralen.

Enheten för allmän förvaltning sköter Lantmäteriverkets allmänna förvaltning, ekonomiförvaltning och personaladministration.

Varje enhet sköter uppgifterna i 2 § 1 mom. 5 och 6 punkten inom sitt eget uppgiftsområde.

11 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om personalen, personalens uppgifter, hederstitlar, behörighetsvillkoren för tjänster och tillsättandet av tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om enheternas organisation och uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Avgifter för prestationerna

För Lantmäteriverkets kartor, flygbilder, publikationer och övriga motsvarande prestationer och beställningsuppgifter om vars avgifter det inte föreskrivs separat samt för hantering av inskrivningsärenden tas det ut avgift i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

När avgifterna för kartor, terränguppgifter, flygbilder, publikationer och övriga motsvarande prestationer som är ämnade för allmänt bruk bestäms kan kostnaderna för materialanskaffningen delvis eller helt lämnas obeaktade. Det är även möjligt att avstå från att ta ut en avgift.

It-servicecentralens prestationer är avgiftsbelagda för kunderna. Avgifterna ska täcka de totalkostnader som prestationerna medför för centralen. Centralen avtalar om de tjänster som den producerar samt om avgifterna för prestationerna i de serviceavtal som ingås med kunderna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 34/2014
JsUB 9/2014
RSv 63/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.