572/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av terrängtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i terrängtrafiklagen (1710/1995) 13 § 3 mom., 32 § 3 mom. och 33 §, av dem 33 § sådan den lyder i lag 484/2010, som följer:

13 §
Snöskoterled

Beslut om anläggande och indragning av snöskoterleder på skyddsområden enligt naturvårdslagen (1096/1996) som tillhör staten fattas av Forststyrelsen. I stället för bestämmelserna i detta kapitel, med undantag för 20 och 21 §, tillämpas på dessa leder de villkor som ställts i Forststyrelsens beslut. Om en snöskoterled anläggs på ett enskilt naturskyddsområde tillämpas vad som i naturvårdslagen föreskrivs om inrättande av dessa områden.


32 §
Tillsyn

Forststyrelsen övervakar på den mark som den innehar användningen av motordrivna fordon i terrängen.

33 §
Skyldighet att stanna

I terrängen samt på snöskoterleder och skogsvägar ska föraren av ett motordrivet fordon omedelbart stanna på tecken av en polis-, tull- eller gränsbevakningsman som bär uniform eller ett synligt tjänstemärke eller på tecken av en sådan tjänsteman vid Forststyrelsen som har polisbefogenheter.

För att övervakningsåtgärder ska kunna vidtas ska förare som avses i 1 mom. stanna omedelbart även på tecken som ges omedelbart efter att de avlägsnar sig från ett sådant område som avses i 1 mom. eller omedelbart innan de kommer in på området.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 33/2014
JsUB 11/2014
RSv 66/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.