571/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av 4 § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) 4 § 1 och 4 mom., av dem 4 mom. sådant det lyder i lag 272/2011, som följer:

4 §
Myndigheter

Miljöministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet leder och övervakar inom sina ansvarsområden verkställigheten av denna lag. För verkställigheten av denna lag fullgör Finlands miljöcentral av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet ålagda uppgifter samt Naturresursinstitutet av jord- och skogsbruksministeriet ålagda uppgifter.


Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt Forststyrelsen ansvarar för övervakningsuppgifter och andra uppgifter i fråga om havsvården inom sina verksamhetsområden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 33/2014
JsUB 11/2014
RSv 66/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.